Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty

(1 etat)

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie : średnie ekonomiczne, preferowane wyższe ekonomiczne, wymagany profil nauki rachunkowość,

  2. roczny staż pracy na stanowisku urzędniczym (biurowym).

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność dekretowania, księgowania i rozliczania dokumentów finansowo-księgowych w zakresie dochodów, wydatków i kosztów,

  2. umiejętność obsługi komputera i oprogramowania finansowo - księgowego,

  3. umiejętność analizowania zdarzeń finansowych w odniesieniu do możliwych skutków w zakresie płynności finansowej, sprawozdawczości i polityki rachunkowości,

  4. umiejętność planowania i organizacji pracy,

  5. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

  6. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, sumienność, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność myślenia analitycznego, komunikatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. Zadania główne:

3.2. Zadania pomocnicze:

3.3. Zadania okresowe:

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),

  2. kwestionariusz osobowy,

  3. list motywacyjny,

  4. dokument poświadczający wykształcenie ,

  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  6. świadectwa pracy,

  7. oświadczenie o stanie zdrowia,

  8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ),

  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty”. w terminie do dnia 03 grudnia 2007 r. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miejski w Moryniu ul. Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Moryniu

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy. Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony, po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim.

zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125 ,poz.869).

­­­­­­­­­­­­­

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-11-2007 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 20-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-11-2007 10:39