Burmistrz Morynia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2008 r. z zakresu UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY


BURMISTRZ MORYNIA

działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia2003r. Dz. U. nr 96, poz. 873; z 2004 r. ; Dz. U. nr 64, poz. 593, Dz. U. nr 116, poz. 1203, Dz. U. nr 210, poz. 2135, z 2005 r . ; Dz. U. nr 155, poz. 1998, Dz. U. nr 169, poz. 1420, Dz. U. nr 175, poz 1462, nr 249, poz. 2104, z 2006r.; Dz. U. nr 94 poz.651)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2008 r. z zakresu;

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem zadania jest:

Formami realizacji zadań winny być:

W budżecie gminy Moryń na 2008 r. przewidziano kwotę 1.000,- zł ( słownie: jeden tysiąc złotych).

Oferty z kompletem załączników (aktualny wypis z rejestru oraz statut) na formularzu zgodnym ze wzorem z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( dostępnym w Urzędzie Miejskim w Moryniu, w pok. 8) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2008 r., do godz. 15.00. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania ofert. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie niezwłocznie po wyborze oferenta.

Komisja poinformuje oferenta, którego oferta została wybrana, o tym i wezwie do zawarcie umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie oferentowi, którego oferta zostanie wybrana przez komisję konkursową i z którym podpisana zostanie umowa. Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie w formie przelewu na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy zleceniobiorcy, przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta, wyłonionego w konkursie, umowy z gminą Moryń oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami wykorzystanie i rozliczenie dotacji.

Burmistrz Morynia

Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-09-2008 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Sikora 12-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-09-2008 14:15