Ogłoszenie DPS: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa mleka spożywczego i przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa mleka spożywczego i przetworów mlecznych
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 431256 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna osoba prawna zarządzająca Domem Pomocy Społecznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mleka spożywczego i przetworów mlecznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy mleka i jego przetworów w okresie 12 miesięcy. Towary objęte zamówieniem są artykułami spożywczymi, ogólnodostępnymi, powszechnie stosowanymi; posiadającymi standardy określające właściwości smakowe, zapachowe oraz terminy przydatności do spożycia. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień: 15511300-6 - Mleko odtłuszczone ; 15551300-8 - Jogurt; 15431100-9 - Margaryna; 15530000-2 - Masło; 15411210-7 - Ser twardy; 15545000-0 - Pasty serowe do smarowania; 15542100-0 - Ser twarogowy; 15540000-5 - Produkty serowarskie; 15512000-0 - Śmietana; 15542100-0 - Ser twarogowy. -Ogółem : 19 pozycji towarowych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.moryn.pl/ - w zakładce :Ogłoszenia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2009 godzina 08:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-12-2009 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 16-12-2009 12:27