Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Uwagi:

Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi:


Opłaty:

Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do wystawienia zaświadczenia do ślubu konkordatowego. 
Jeżeli ślub odbędzie się we Wrocławiu, opłatę uiszcza się gotówką, na stanowisku, na którym sporządzane jest zaświadczenie. 
Jeżeli ślub odbędzie się poza Wrocławiem, do kompletu dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do usc jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.  Jednak zaświadczenie zostanie wydane dopiero z chwilą złożenia kompletu dokumentów przez oboje narzeczonych. 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo wyznaniowe  w Polsce jest obowiązany przedstawić:

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-12-2011 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Klęczar 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-05-2016 09:46