Ogłoszenie DPS: W SPRAWIE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY


Moryń: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA ZARZĄDZAJĄCA DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólny zakres zamówienia : Zamówienie obejmuje dostawę towarów wyszczególnionych w poszczególnych zestawieniach ofertowych -zadaniach- , tzn. sprzedaż tychże towarów wraz z dostarczeniem ich do magazynu zamawiającego, mieszczącego się w m. Moryń . Poszczególne artykuły , wymienione w formularzach zestawień ofertowych, są towarami powszechnie dostępnymi o ustalonych standardach jakościowych , posiadają one stosowne atesty dopuszczające je do obrotu handlowego oraz stosowne terminy przydatności do spożycia . Ogółem zamówienie składa się ze 103 pozycji towarowych rozmieszczonych w pięciu zestawieniach ofertowych : A - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE (43 pozycje towarowe) B - KASZE , DŻEMY I PRZETWORZONE WARZYWA(27 pozycji towarowych) C - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE (19 pozycji towarowych) D - PRODUKTY MROŻONE (10 pozycji towarowych) E - PIECZYWO(4 pozycje towarowe).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.60.00.00-4, 15.50.00.00-3, 03.10.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.bip.moryn.pl ; oraz siedziba zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RYNKOWA 27; 74-503 MORYŃ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RYNKOWA 27; 74-503 MORYŃ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KASZE , DŻEMY I PRZETWORZONE WARZYWA.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: MLEKO I PRZETWORY MLECZNE.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PRODUKTY MROŻONE.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PIECZYWO.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-03-2012 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2012 11:42