DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ DROBIOWEGO I WĘDLIN


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA DOSTAWĘ MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ DROBIOWEGO I WĘDLIN

Zamawiający :Dom Pomocy Społecznej w Moryniu

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych:
Numer ogłoszenia: 293310 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl/

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA ZARZĄDZAJĄCA DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ DROBIOWEGO I WĘDLIN..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: -Przedmiotem zamówienia jest dostawa wieprzowiny i drobiu w postaci poszczególnych gatunków mięsa i wędlin zgodnie z załącznikiem nr 4 SIWZ. -Wielkość zamówienia : 4536 kg/ 47 pozycji towarowych -Koszty transportu towarów objętych zamówieniem do magazynu zamawiającego , położonego w m. Moryń - ponosi wykonawca ; -Zamawiający nie dopuszcza stosowania towarów równoważnych ; -Parametry/ wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia : -Zamawiane towary są artykułami spożywczymi , powszechnie stosowanymi , o ustalonych standardach jakościowych , jak : skład i proporcje surowców oraz walory smakowe i zapachowe - jak również odpowiednie terminy przydatności do spożycia . -Wszystkie towary oferowane przez wykonawcę powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003 r w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności , w składnikach żywności, w dozwolonych substancjach dodatkowych, w substancjach wspomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności - Dz.U. nr 37, poz. 326 - z 04-03-2003 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.00-6, 15.13.17.00-2, 15.13.00.00-8, 15.13.11.35-0, 15.11.30.00-3, 15.13.13.10-1, 15.13.17.00-2, 15.11.23.00-9, 15.13.11.34-3, 15.13.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) ) załącznik nr 1 : Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z odniesieniem do art. 24 Pzp. A.2.) załącznik nr 2 : Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym A.3) załącznik nr 3 : Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.4) załącznik nr 4 : Zestawienie ofertowe - wypełniony i podpisany przez wykonawcę oraz A.5)Dokumenty rejestrowe Wykonawcy , potwierdzające posiadanie uprawnień osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wydane lub aktualizowane przez właściwy organ z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy licząc od dnia , na który został wyznaczony termin składania ofert A.6)dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A7)Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego(lub Powiatowego Inspektora Weterynarii) , właściwego dla lokalizacji placówki (handlowej/magazynowej/przetwórczej ) wykonawcy - stwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie higieny , zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w obrocie środkami spożywczymi : tj. mięso o jego przetwory; A.8)Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego(lub Powiatowego Inspektora Weterynarii) wydana w odniesieniu do pojazdu-chłodni wykonawcy , stwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie higieny , zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w trakcie transportu środków spożywczych : tj. mięsa i jego przetworów;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.moryn.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012 godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń Budynek Główny, pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-08-2012 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Jackowski 09-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-08-2012 10:48