Podstawowe informacje GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Moryń

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu  działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 30/2007 Burmistrza Morynia z dnia 08 marca 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu. 

Członkami Komisji są osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren miasta i gmin Moryń.

Komisja działa w następującym składzie:

Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 

Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

 
Przepisy prawne:

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym: 
  • dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.
 2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
  • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
  • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
  • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
  • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
  • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
  • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
  • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
  • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
  • poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
  • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
  • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
  • podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
  • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
  • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:
  • organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
  • prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w miesiącu w każdą środę o godz. 1515.
 

 

Kontakt:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miejski w Moryniu
Plac Wolności 1
74-503 Moryń
Tel.: +48 91 466 79 50
Fax: +48 91 466 79 51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-02-2015 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leokadia Kuryłowicz 17-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 07-02-2019 12:27