III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Nowe Objezierze

Moryń, dnia 27.09.2017 r.

GMOŚ.6840.2.2017

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie Nowe Objezierze.
 2. Księga wieczysta nr SZ1Y/00058648/1
 3. Opis nieruchomości - działka niezabudowana zapisana w ewidencji gruntów jako droga gruntowa , niepubliczna , oznaczona symbolem „dr”. Stanowiąca wyłącznie dojazd do pól uprawnych przyległych do w/w drogi. Kształt drogi regularny. Odległość drogi gruntowej do zabudowy siedliskowej wynosi ok. 600m.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób ich zagospodarowania - miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 5. Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości:
  • sprzedaż na własność
  • wolna od zobowiązań
 6. Cena wywoławcza działki – 1025,00 zł
 7. Wysokość wadium - 60,00 zł, płatne w terminie do 27 października 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 9. Minimalne postąpienie - 20,00 zł
 10. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy
 11. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 30 października 2017 r. o godz. 1000. III przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokuj nr 2 tel. 91 466 79 55 lub 91 466 79 54, Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-09-2017 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 27-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-09-2017 13:03