Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu
Numer ogłoszenia: 221731 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu. PODSTAWOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD ZAWIERA ZAŁACZNIK NR 8 do SIWZ Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące Wszystkie nazwy własne materiałów, urządzeń, itp. użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako propozycję Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych. Równoważny artykuł winien być określony z nazwy i poprzez podanie producenta. Równoważność oferowanego artykułu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości materiału zamiennego (opis właściwości technicznych). Parametry techniczne i jakościowe równoważnych materiałów powinny być takie same lub lepsze, jak parametry tej samej klasy produktów oryginalnych. Produkty równoważne winny posiadać gwarancję nie krótszą niż produkty oryginalne tego samego rodzaju. W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce. Niedopuszczalne ze strony Wykonawcy jest złożenie oferty z zapisem np. pompa X lub równoważna, należy wpisać albo np. pompa X albo równoważna z opisem równoważności..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza wyjątkami określonymi we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, (pok. nr 1).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu, w ramach Projektu Nr WND-RPZP.04.05.02-32-031/14 pt.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 4 infrastruktura ochrony środowiska, działanie 4.5. ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.2. zapobieganie zagrożeniom.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.10.2014.16.59.44_OGA_OSZENIE_O_ZAMA_WIENIU.doc 2014-10-17 16:59:44
2 24.10.2014.11.51.43_ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2014-10-24 11:51:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.10.2014.17.03.04_WZA_R_OFERTA.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 17:03:04 46 razy
2 17.10.2014.17.01.31_SIWZ_OSP_MORYA_.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 17:01:31 56 razy
3 17.10.2014.17.03.55_OA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 17:03:55 31 razy
4 17.10.2014.17.04.11_Wykaz_dostaw_lub_usA_ug.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 17:04:11 34 razy
5 17.10.2014.17.04.56_OA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 17:04:56 30 razy
6 17.10.2014.17.05.39_Dokumenty_dotyczA_ce_przynaleA_noA_ci_do_grupy_kapitaA_owej.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 17:05:39 29 razy
7 17.10.2014.17.06.19_Wykaz_czA_A_ci_zamA_wienia,_ktA_rej_wykonanie_wykonawca_zamierza_powierzyA__podwykonawcom.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 17:06:19 38 razy
8 17.10.2014.17.09.14_PROJEKT_UMOWY.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 17:09:14 57 razy
9 17.10.2014.17.07.02_Podstawowe_wymagania_jakie_powinien_speA_niaA__oferowany_pojazd.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 17:07:02 53 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 23.10.2014.12.22.10_ZAWIADONIENIE_o_blednym_oznaczeniu_sprawy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-23 12:22:10
2 24.10.2014.11.20.43_odpowiedAo_na_zapytania_bip.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-24 11:20:43
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 24.10.2014.11.51.43_ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2014-10-24 11:51:43
Wynik postępowania
1 30.10.2014.08.02.38_ZAWIADOMIENIE_o_wyniku_postepowania_bip.pdf 2014-10-30 08:02:38
Udzielenie zamówienia
1 07.11.2014.14.34.19_OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.doc 2014-11-07 14:34:19