Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na usługi inspektora nadzoru w zakresie zadania pn: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami"Z/2.32/III/3.3.1/610/05:

Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami

FB/ZP.341-XVII/06


BURMISTRZ MORYNIA

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na usługi

INSPEKTORA NADZORU

w zakresie zadania pn.:

Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 3.3. Obszary wiejskie.

 1. Zamawiający: Gmina Moryń, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, tel. 091 466 79 50, fax. 091 466 79 57, www.moryn.pl , e-mail: um@moryn.pl

 2. Wspólny słownik zamówień CPV: 74231540-4 - Usługi nadzoru budowlanego

Całkowita wielkość lub zakres

 1. WADIUM - 600zł.

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 6,00zł lub pobrać ze strony: bip.moryn.pl .

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 4. Termin realizacji zamówienia: okres realizacji zadania inwestycyjnego, nie dłużej niż do dnia 31-08-2007r.

 5. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena: 100 %

 7. Termin składania ofert upływa dnia 13-10-2006r o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13-10-2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 8. Termin związania ofertą: Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Moryń: 2006-10-05

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.doc 2006-10-05 12:46:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA_NA_US_UGI.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-05 12:46:39 95 razy
2 oferta,_o_wiadczenia,_za__czniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-05 12:48:26 75 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_bip.doc 2006-10-16 18:32:26
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2006-10-25 08:54:14