Burmistrz morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości ponizej 60.000 euro na dostawę samochodu do wywozu nieczystości stałych - odpadów


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na dostawę:

Samochodu do wywozu nieczystości stałych - odpadów

CPV: 34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów

34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów

 

WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 5,00zł lub pobrać ze strony: bip.moryn.pl .

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 04-12-2006r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena - 85 %

Gwarancja - 10%

 

Rocznik - 5%

Termin składania ofert upływa dnia 22-11-2006r o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22-11-2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami :

Moryń: 2006-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_tablica_+_internet.doc 2006-11-14 17:15:24
2 Og_oszenie_tablica_+_internet.doc 2006-11-15 15:01:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-11-14 17:15:25 82 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_internet.doc 2006-11-23 15:56:50
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2006-12-01 14:37:12