Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie posadzek w Świetlicy Wiejskiej w Klępiczu


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na roboty budowlane:

Wykonanie posadzek w Świetlicy Wiejskiej w Klępiczu

CPV: 45432110-8 Kładzenie podłóg

 

WADIUM - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po okazaniu dowodu wpłaty na kwotę 5 zł dokonanego na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu nr 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003 za pobraniem 4,00zł specyfikacja może być także przekazana Wykonawcy pocztą za pobraniem, w takim przypadku koszty przesyłki pokrywa Wykonawca.

 

Szczegółowy zakres zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, obejmuje wykonanie następujących prac:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31-03-2007r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 07-02-2007r o godz. 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 9 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi dnia 07-02-2007r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 15 dni liczone od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami :

Moryń: 2007-01-30

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.doc 2007-01-30 15:28:53
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__wietlica_Klepicz.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:28:53 80 razy
2 oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:30:47 63 razy
3 umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:31:30 73 razy
4 o_wiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:32:09 52 razy
5 wykaz_robot.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:32:46 57 razy
6 PrzedmiarRobot.xls Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:33:14 78 razy
7 specyfikacja_techniczna.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-30 15:33:33 128 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie.doc 2007-02-12 09:52:45
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-02-20 10:26:56