Burmistrz Morynia ogłasza przetarg niograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na "Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń"


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

na:

"Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

 

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

60113100 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

 

WADIUM - 1.500,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 5,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-IV/07

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

„Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 60113100 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

 

Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

- rok szkolny 2007/2008 (tj. od 03-09-2007 do 20-06-2008),

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Ocena spełniania warunków określonych w pkt. 8.1. dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt. 9. SIWZ. Komisja przetargowa na podstawie złożonych dokumentów, oceni, czy Wykonawca spełnia warunki przedstawione powyżej.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 31.05.2007r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2007r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_2007.doc 2007-05-11 10:43:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-11 10:43:47 111 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_BIP.doc 2007-06-05 15:41:46
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-06-14 11:30:15