Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na usługi: " Kredyt złotowy długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007"


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na usługi:

„Kredyt złotowy długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007”

 

CPV: 66130000-0 Usługi udzielania kredytu

 

 

WADIUM - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze stron internetowych www.bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 5,00zł.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany: I półrocze 2007 ; spłata do dnia 30-06-2016r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2002r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (na cenę składają się pozycje 4-14 z tabeli zawartej w załączniku Nr 1 do SIWZ) 80 %

warunki kredytu (okres karencji) 20 %

Termin składania ofert upływa dnia 22-05-2007r o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22-05-2007r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert., tj. do dnia 25-06-2007r.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami :

Moryń: 2007-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_tablica_+_internet.doc 2007-05-14 15:59:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-14 15:59:44 84 razy
2 oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-14 16:00:41 50 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_Internet.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-18 15:49:58
2 SIWZ_Modyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-18 15:50:20
3 oferta_i_za_a_-_Modyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-18 15:50:47
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_BIP.doc 2007-05-23 15:26:53
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-06-29 14:55:41