Burmistrz morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie zadania: Rewitalizacja budynków w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami"


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

na:

wykonanie zadania:

Rewitalizacja budynków w ramach projektu pn.:

REWITALIZACJA PLACU WOLNOŚCI W MORYNIU WRAZ Z PRZYLEGŁYMI BUDYNKAMI

 

WADIUM - 3 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 15,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-VIII/07

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

Rewitalizacja budynków w ramach projektu pn.:” Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami”

w tym:

• izolacja cieplna budynku (wg cpv 45320000-6),

• tynkowanie - tynki cienkowarstwowe akrylowe (wg cpv 45324000-4),

• pokrycia papowe (wg cpv 45261214-7),

• montaż stolarki pcv (wg cpv 45421100-5),

• rusztowania (wg cpv 45421100-5),

• roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej montaż wyłazu dachowego (kod cpv 45420000-7),

• wykonanie nowego pokrycia z samonośnych paneli z blachy dachówkopodobnej (kod cpv 45261213-0),

• roboty murowe - przemurowania ścian (symbol wg cpv 45262620-3).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 10.10.2007r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki Formalne

Warunki ekonomiczne i techniczne

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potencjał ekonomiczny i finansowy

Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że:

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.

Potencjał kadrowy

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel:

Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Doświadczenie Wykonawcy

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:

Ocena spełniania warunków określonych w pkt. 8.1. dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt. 12.2.5. oraz 12.2.6. SIWZ. Komisja przetargowa na podstawie złożonych dokumentów, oceni, czy Wykonawca spełnia warunki przedstawione powyżej.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 14.06.2007r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2007r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 

 

 

 

 

 

 

 

Z/2.32/III/3.3.1/610/05:

Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami

FB/ZP.341-VIII/07

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_rewitalizacja_budynki.doc 2007-05-22 11:25:20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_REWITALIZACJA_BUDYNKI.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:25:20 100 razy
2 Remont_remizy_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:25:46 100 razy
3 Komisariat_Policji-przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:26:06 165 razy
4 MOK_Moryn_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:26:32 113 razy
5 SST_REMIZA,_MOK,_POLICJA.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:27:09 168 razy
6 UMOWA__O__ROBOTY__REMONTOWE__Nr.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-22 11:27:42 102 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania.doc 2007-06-25 13:40:27
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-07-03 16:40:00