Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku, wymiana chodników, wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim w Moryniu


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na wykonanie zadania: Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku, wymiana chodników, wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim w Moryniu

 

WADIUM - 3 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-V/08

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku, wymiana chodników, wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim w Moryniu”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Dach - kod CPV 45261213-0

Elewacja - kody CPV 45321000-3, 45324000-4 oraz 45262100-2

Wymiana chodników - kod CPV 45233222-1

Wymiana ogrodzenia - kod CPV 45340000-2

Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Technicznym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót oraz rys. od 1 do 5, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 20.08.2008r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP

  5. Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od .1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 zawarty w Tomie II niniejszej SIWZ);

2. wypełniony i podpisany „Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia” (załącznik nr 3 zawarty w tomie II niniejszej SIWZ);

3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 03.07.2008r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.07.2008r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku, wymiana chodników, wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim w Moryniu FB/ZP.341-V/08

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2008-06-11 14:33:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-06-11 14:33:26 67 razy
2 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-06-11 14:34:29 66 razy
3 opis_techniczny_Mory.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-06-11 14:34:55 354 razy
4 PRZEDMIAR0002.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-11 14:35:43 59 razy
5 Rysunek1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-06-11 14:36:24 26 razy
6 Rysunek2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-06-11 14:36:59 30 razy
7 Rysunek3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-06-11 14:37:39 33 razy
8 Rysunek4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-06-11 14:38:11 20 razy
9 Rysunek5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-06-11 14:38:46 31 razy
10 wzA_r_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-06-11 14:39:24 66 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania.doc 2008-07-08 09:05:13
2 strszczenie0001.pdf 2008-07-08 09:05:45
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2008-07-16 13:33:59