Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem do odśnieżania i zamiatania ulic


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

reprezentowana przez Dyrektora Zakładu

ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń, tel./fax.:091- 41 46 035

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na: Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem do odśnieżania i zamiatania ulic

 

WADIUM nie wymagane

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, (sekretariat).

 

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem do odśnieżania i zamiatania ulic

 1. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego o parametrach:

 1. Gwarancja na oferowane sprzęty nie może być krótsza jak 18 miesięcy.

 2. Dostawa sprzętu na miejsce wskazane przez Zamawiającego w Moryniu, wkalkulowana w cenę sprzętu.

 3. Dostawca zapewni autoryzowane stacje obsługi dla oferowanego sprzętu w promieniu 200 km od siedziby Zamawiającego.

 4. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień - 34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni liczone od dnia podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP

 5. Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od .1. do 4. zostanie dokonana na podstawie n/w dokumentów.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

 1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 zawarty w SIWZ);

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 28.10.2008r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2008r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, biuro Dyrektora ZGKiM

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem do odśnieżania i zamiatania ulic

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_gotowe.doc 2008-10-06 15:40:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-10-06 15:40:15 80 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-10-24 13:36:31
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania.doc 2008-10-30 12:18:21