KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2009


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na usługi:

KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY

na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń

w roku budżetowym 2009

( KOD CPV : 66113000-5 usługi udzielania kredytu)

WADIUM - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

a) Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie inwestycji, z przeznaczeniem na:

- dotację na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Dróg z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Polną i Dworcową w Moryniu w kwocie

100.000zł

- kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu do kwoty

205.000zł,

- wydatki związane z adaptacją budynku tzw. byłego „Drogowca” na sale lekcyjne i świetlicę szkolną, do kwoty

100.000zł,

- wymianę kolektorów cieplnych zewnętrznych w kotłowni miejskiej przy ul. Odrzańskiej w Moryniu do kwoty

100.000zł,

- finansowanie inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu - ORLIK 2012”, do kwoty

634.000zł,

w tym:

 

- 300.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku socjalnego na boisku sportowym przy ul . Odrzańskiej w Moryniu,

 

- 334.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny w zadaniu objętym programem ORLIK 2012

 

 

do kwoty łącznej 1.139.000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy).

 1. Termin uruchomienia kredytu - II i III kwartał roku 2009.

 2. Okres kredytowania: 8 lat z okresem spłaty kapitału od 2010 roku do końca 2016 roku tj.7 lat (wymagany okres karencji do końca roku 2009).

 3. Oprocentowanie w ratach miesięcznych, liczone jest od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie redyskonta weksli NBP powiększonej o marżę banku.

 4. Zagwarantowanie przez bank na rzecz Zamawiającego w zależności od jego woli (Zamawiającego) przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją.

 5. Zamawiający zastrzega możliwość niepełnego wykorzystania kwoty kredytu bankowego.

 6. Warunki wymagane przez zamawiającego, co do prowizji i opłat bankowych:

  1. prowizja za rozpatrzenie wniosku - nie większa niż 1,0%,

  2. prowizja za udzielenie kredytu - 0,00 zł,

  3. prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - 0,00 zł,

  4. prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - 0,00 zł,

  5. otwarcie rachunku - 0,00 zł,

  6. prowizja za prowadzenie rachunku - 0,00 zł,

  7. prowizja od wypłaty kredytu w formie bezgotówkowej - 0,00 zł,

  8. prowizja za przelew - 0,00 zł,

  9. koszty wyciągów bankowych wysyłanych drogą pocztową - 0,00 zł,

  10. koszty ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytu - 0,00 zł

 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco”.

 8. Informacje, które mogą zostać udostępniane przez Zamawiającego na wniosek banku przed zawarciem umowy kredytowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,

2. Odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie lub oświadczenie o jego posiadaniu..

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 05.05.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

Marek Kurjata - Skarbnik Gminy Moryń - tel. 091 466 79 56 w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY

na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń

w roku budżetowym 2009

FB/ZP.341-III/09

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2009-04-23 13:56:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-04-23 13:56:45 35 razy
2 oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-04-23 13:57:22 26 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 16:49:55
2 statut.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 16:52:23
3 regon.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 16:53:33
4 zaA_wiadczenie_powoA_ania_burmistrza_+_A_lubowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 16:54:46
5 powoA_anie_skarbnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 16:55:37
6 oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 16:57:03
7 zaswiadcznie_l_dz_42_BS_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 16:58:52
8 zestawienieKredytowIPozyczek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:00:09
9 informacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:00:40
10 Sprawozdania_RB_2007.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:02:20
11 Sprawozdania_RB_2008.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:03:24
12 Sprawozdanie_za2007r.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:03:58
13 Sprawozdanie_za2008r.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:05:35
14 absolutorium_za_2007.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:06:11
15 absolutorium_za_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:06:42
16 Budzet_2009.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:12:03
17 prognoza_dlugu_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:13:23
18 opiniaRIOza2007.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:14:59
19 opinia_rio_za_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:16:17
20 A_Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:16:51
21 RIOxxxvii1312009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-30 17:17:44
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 przedA_uA_enie_terminu_skA_adania_ofert.doc 2009-04-30 17:34:31
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania1.doc 2009-05-26 14:13:16
2 strszczenieOfert20090526.pdf 2009-05-26 14:15:33
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2009-06-10 10:50:47