KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko: Zadanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu - FAZA I


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na usługi:

KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY

na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko: Zadanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu - FAZA I”

( KOD CPV : 66113000-5 usługi udzielania kredytu)

WADIUM - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko: Zadanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu - FAZA I” do kwoty łącznej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 1. Termin uruchomienia kredytu - IV kwartał roku 2009.

 2. Okres kredytowania: 8 lat z okresem spłaty kapitału od 2010 roku do końca 2016 roku tj.7 lat (wymagany okres karencji do końca roku 2009).

 3. Oprocentowanie w ratach miesięcznych, liczone jest od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie redyskonta weksli NBP powiększonej o marżę banku. Zamawiający dopuszcza inne - korzystniejsze warunki oprocentowania o ile Bank posiada preferencyjne linie kredytowe np. w dziedzinie ochrony środowiska.

 4. Zagwarantowanie przez bank na rzecz Zamawiającego w zależności od jego woli (Zamawiającego) przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją.

 5. Zamawiający zastrzega możliwość niepełnego wykorzystania kwoty kredytu bankowego.

 6. Warunki wymagane przez zamawiającego, co do prowizji i opłat bankowych:

a. prowizja przygotowawcza - nie większa niż 1,0%,

b. prowizja za udzielenie kredytu - 0,00 zł,

c. prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - 0,00 zł,

d. prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - 0,00 zł,

e. otwarcie rachunku - 0,00 zł,

f. prowizja za prowadzenie rachunku - 0,00 zł,

g. prowizja od wypłaty kredytu w formie bezgotówkowej - 0,00 zł,

h. prowizja za przelew - 0,00 zł,

i. koszty wyciągów bankowych wysyłanych drogą pocztową - 0,00 zł,

j. koszty ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytu - 0,00 zł.

 

 1. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco”.

 2. Zamawiający nie wymaga obsługi kasowej Gminy w związku z obsługą kredytu

 3. Informacje, które Zamawiający udostępnia w celu dokonania oceny zdolności kredytowej:

  1. Statut Gminy Moryń,

  2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

  3. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza wraz z wyciągiem z protokołu o ślubowaniu,

  4. Uchwała Rady w sprawie powołania Skarbnika,

  5. Zaświadczenie z BS Chojna O/Moryń o posiadanych rachunkach bankowych, o zadłużeniu oaz opinii dotyczącą obsługi finansowej Gminy Moryń, oraz opinia bankowa Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie.

  6. Zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Moryń,

  7. Informacja o stanie bezrobocia, liczbie mieszkańców, oraz podmiotach powiązanych,

  8. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S za lata 2007, 2008, oraz za I i II kwartał roku 2009,

  9. Sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2007 i 2008, oraz informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r,

  10. Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za lata 2007 i 2008,

  11. Uchwały RIO w sprawach wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Morynia z wykonania budżetu za lata 2007 i 2008, oraz w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morynia z tytułu wykonania budżetu Gminy Moryń za 2008 rok,

  12. Bilanse za lata 2007 i 2008,

  13. Uchwała Rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2009,

  14. Zawiadomienie o subwencji,

  15. Informacja o stanie mienia komunalnego,

  16. Prognoza długu na okres kredytowania,

  17. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Moryń,

  18. Zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie dla Gminy Moryń i Urzędu Miejskiego w Moryniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

  19. Poświadczenie ZUS Oddział w Szczecinie Inspektorat w Gryfinie o braku zarejestrowanego w KSI płatnika - Gminy Moryń, oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.

 

 1. Informacje, które mogą zostać udostępniane przez Zamawiającego na wniosek banku przed zawarciem umowy kredytowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,

2. Odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie lub oświadczenie o jego posiadaniu..

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 11.09.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.09.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

Marek Kurjata - Skarbnik Gminy Moryń - tel. 091 466 79 56 w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY

na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko:

Zadanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu - FAZA I”

FB/ZP.341-IX/09

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2009-08-27 13:49:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:49:17 70 razy
2 oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:49:56 62 razy
3 01_statut.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:53:33 14 razy
4 02_regon.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:54:34 37 razy
5 03_zaswiadczenie_powoA_anie_burmistrza_+_slubowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:55:09 70 razy
6 04_powoA_anie_skarbnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:55:46 9 razy
7 05_zaA_wiadczenie_BS_Bank.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:56:26 72 razy
8 06_opinia_BOA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:57:00 9 razy
9 07_zestawienie_pozyczek_kredytow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:57:51 28 razy
10 08_informacja_bezrobocie_ludnoA_A__podmioty_powiazane.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:58:22 9 razy
11 09_Sprawozdania_RB_2008.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 13:59:10 53 razy
12 10_Sprawozdania_RB_2007.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:00:03 54 razy
13 11_sprawozdania_RB_I_kw_2009.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:00:47 52 razy
14 12_sprawozdania_RB_II_kw_2009.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:01:55 54 razy
15 13_Sprawozdanie_za2007r.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:02:17 53 razy
16 14_Sprawozdanie_za2008r.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:04:04 53 razy
17 15_informacja_wyk_za_I_pA_A_rocze__2009.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:05:55 53 razy
18 16_absolutorium_za_2007.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:06:22 51 razy
19 17_absolutorium_za_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:07:07 11 razy
20 18_opiniaRIOza2007.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:08:04 12 razy
21 19_opinia_rio_za_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:09:06 13 razy
22 20_opinia_RIO_xxxvii_131_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:09:53 93 razy
23 21_Bilanse_2007.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:10:28 53 razy
24 22_Bilanse_2008.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:11:22 53 razy
25 23_Budzet_2009.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:13:16 53 razy
26 24_zawiadomienie_o_subwencji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:14:45 12 razy
27 25_Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:15:08 61 razy
28 26_prognoza_dA_ugu_na_okres_kredytowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:17:10 14 razy
29 27_UchwaA_a_RIO_LXXVI_214_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:18:04 14 razy
30 28_ZAS-W.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:19:36 41 razy
31 29_A_poA_wiadczenie-ZUS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:20:16 30 razy
32 29_B_ZAA_WIADCZENIE_O_NIEZALEGANIU_W_OPA_ACANIU_SKA_ADEK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-27 14:21:16 31 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-03 12:39:44
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_uniewaA_nieniu.doc 2009-09-14 09:38:58