KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010.


Moryń: KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010
Numer ogłoszenia: 161937 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010, z przeznaczeniem na: 1. Dotację na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Dróg z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Polną i Dworcową w Moryniu w kwocie 100.000zł, 2. Wymianę kolektorów cieplnych zewnętrznych w kotłowni miejskiej przy ul. Odrzańskiej w Moryniu do kwoty 252.000zł, do kwoty łącznej 352.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące zł ). b) Termin uruchomienia kredytu - III i IV kwartały roku 2010. c) Okres kredytowania ustala się na 10 lat z okresem spłaty kapitału od 2011 roku do końca 2020 roku tj.10 lat (wymagany minimalny okres karencji do końca roku 2010). d) Oprocentowanie w ratach miesięcznych, liczone jest od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie redyskonta weksli NBP powiększonej o marżę banku. Zamawiający dopuszcza inny korzystniejszy dla Zamawiającego sposób liczenia oprocentowania (np.: preferencyjne warunki kredytowe (np. EBI, CEB,), e) Zagwarantowanie przez bank na rzecz Zamawiającego w zależności od jego woli (Zamawiającego) przyjęcia bez dodatkowych kosztów przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją. f) Zamawiający zastrzega możliwość niepełnego wykorzystania kwoty kredytu bankowego bez dodatkowych kosztów. g) Prowizje i opłaty bankowe. a. Prowizja za rozpatrzenie wniosku i udzielenie kredytu - pożądana nie większa niż 0,8% b. prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa, c. prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - zerowa. h) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową . i) Informacje, które zostaną udostępniane przez Zamawiającego na wniosek banku przed zawarciem umowy kredytowej: - Uchwała budżetowa na rok bieżący (2010), - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły (2009) w formie opisowej, - Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, - Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Moryń. - Zawiadomienie o subwencji, - Bilans JST za dwa ostatnie lata (2008 i 2009), - Sprawozdanie Rb-Z, Rb-N i Rb-NDS z wykonania budżetu za lata 2008, 2009, i I kwartał 2010r. - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morynia za rok 2009, - Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu za dwa poprzednie lata i rok bieżący oraz opinię RIO o projekcie budżetu na rok 2010 oraz prognozie długu publicznego, - Prognoza dochodów gminy na okres kredytowania, - Informacja o zobowiązaniach JST z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń (wraz z kopiami umów kredytowych, umów pożyczek, umów poręczeń)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu Plac Wolności 1, 74-503 Moryń pok.nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu Plac Wolności 1, 74-503 Moryń pok.nr 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2010-06-22 13:13:38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 K3_specyfikacja_gotowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:13:38 92 razy
2 K3_oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2gotowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:14:24 85 razy
3 K3__ZaA__Nr_4_Harmonogram.xls Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:14:41 84 razy
4 001_BudA_et_2010.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:15:05 81 razy
5 002_SPRAWOZDANIE_za_2009.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:16:43 77 razy
6 006_Bilanse.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:17:45 82 razy
7 007_Sprawozdania_RB.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:20:12 83 razy
8 009_UchwaA_y_RIO.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:22:10 77 razy
9 011_Informacje_jst_zobowiA_zania_kredyty__poreA_zenie_i_inne.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:22:47 81 razy
10 003_UchwaA_a_zaciagniA_cie_Kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:23:40 81 razy
11 004_RIO_LVII_177_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:24:23 77 razy
12 005_zawiadomienie_o_subwencji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:25:15 78 razy
13 008_UchwaA_a_absolutorium.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:25:47 86 razy
14 010_Prognoiza_dochodA_w_okr_kred.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 13:28:30 84 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 K3__ZaA__Nr_4_Harmonogram.xls Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 17:03:42
2 odpowiedAo_na_1_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-02 13:06:05
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 informacja_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert.doc 2010-07-01 17:04:03
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_uniewaA_nieniu_bip.doc 2010-07-22 14:19:07