Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.


Moryń: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz
Numer ogłoszenia: 162483 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz wodociągowej w miejscowości Moryń, w tym: Etap 1 - ul. Jeziorna, Ogrodowa i plaża - sieć wodociągowa przesyłowa Bielin-Macierz oraz przyłącza wodociągowe w m. Macierz Etap 2 - ul. Odrzańska, Sadowa, Wiśniowa i Wodna - ul. Dworcowa i ul. Wierzbowa Zakres łączny prac obejmuje: W miejscowości Moryń: - kanalizacja grawitacyjna 2201,50 m; - kanalizacja tłoczna 1 455,00 m; - przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu 6 kpl.; - sieć wodociągowa 237,00 m; Sieć wodociągowa Bielin - Macierz, przyłącza w m. Macierz ; - rurociąg przesyłowy ? 90 - 1961,00 m; - przyłącza wodociągowe ? 63 - 101,00m, ? 32 - 94,50 m. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale XXVIII SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie O/Moryń nr konta 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą w sekretariacie. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. 8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy 10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 6 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. W przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY; b) Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 7. W przypadku Wykonawców nie składających ofert wspólnych wpisać NIE DOTYCZY; c) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i obliczenia Wykonawcy. (ze względu na ryczałtowy charakter umowy, załączone kosztorysy będą miały wyłącznie charakter pomocniczy do określania stopnia zaawansowania robót oraz opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i mogą nie obejmować wszystkich elementów wynikających z treści opisu przedmiotu zamówienia, a tym samym nie mogą stanowić podstawy wyceny wartości oferty); d) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez przedstawienie opisów wskazujących parametry techniczne i jakościowe proponowanych rozwiązań równoważnych (w tym materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - z powodu nieprzewidzianego w momencie zawierania umowy braku płynności finansowej u Zamawiającego, - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - konieczności wykonania dodatkowych prac, w szczególności archeologicznych na terenie budowy, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2,3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2010-06-22 15:27:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Tom_1_-_Instrukcje_dla_wykonawcA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 15:27:40 240 razy
2 Tom_2-_projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 15:32:20 215 razy
3 Specyfikacje_Techniczne.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 15:52:01 233 razy
4 Przedmiary.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 15:53:15 243 razy
5 branza_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 15:55:15 238 razy
6 branza_technologiczno_instalacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 15:58:35 234 razy
7 branza_technologiczno-inst_Moryn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-22 16:02:43 225 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_nr_1_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-01 09:21:41
2 odpowiedzi_nr_2_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-09 10:14:30
3 odpowiedzi_nr_3_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-12 14:51:45
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze.doc 2010-08-09 13:14:50
2 streszczenieocenyiporA_wnania20100809.pdf 2010-08-09 13:15:16
Udzielenie zamówienia
1 INFORMACJA_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.doc 2010-08-12 12:11:12