Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk.


Moryń: Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk..
Numer ogłoszenia: 185669 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk.. na zadaniach : a) bud. kotłowni do bud. nr 1-3, 2,4,6,8, b) bud. kotłowni do bud. nr 21,23, 25-27, c) węzeł bud. nr 2,4,6,8, do bud. nr 1, 3, 5 przy ulicy Brzozowej w Moryniu. 1. Przyłącza ciepłownicze z rur PEX w otulinie PE-X c.o. - single - d przew./d osłon. : 90/200mm, 75/200mm, 63/175mm, 50/175mm, c.o. - podwójne - 2x dn 50/200 mm - PN - 6, 95°C cwu. cyrk. - single - d przew./d osłon.: dn 75/200mm, 63/175mm, 50/175mm, 25/140mm, PN - 10, 95°C cwu. cyrk. - podwójne - dn 50/25/175 mm, PN - 10, 95°C - przejścia przyłączy c.o., cwu, cyrk. W tulejach przez ściany budynków, - próba szczelności przyłączy ciepłowniczych na zimno i gorąco, - połączenie przyłączy c.o., cwu z instalacją ciepłowniczą w budynku w węzłach budynku i w kotłowni, - uruchomienie i regulacja przyłączy ciepłowniczych c.o., cwu, cyrk..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.12-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok nr 9 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2010-07-13 12:25:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 12:25:45 108 razy
2 ST.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 12:26:12 100 razy
3 wzA_r_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 12:26:47 99 razy
4 przedmiar_robot.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 12:28:00 103 razy
5 mapa_z_trasA__przyA_A_czy.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 12:29:03 100 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_1_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-26 13:34:01
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_bip.doc 2010-07-29 13:56:37
2 streszczenieocenyiporA_wnania.pdf 2010-07-29 13:57:06
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2010-08-03 16:07:37