Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.


Moryń: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz
Numer ogłoszenia: 187921 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz. 2. Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje: a) w miejscowości Moryń: - kanalizacja grawitacyjna 2201,50 m; - kanalizacja tłoczna 1 455,00 m; - przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu 6 kpl.; - sieć wodociągowa 237,00 m; b) sieć wodociągowa Bielin - Macierz, przyłącza w m. Macierz ; - rurociąg przesyłowy ? 90 - 1961,00 m; - przyłącza wodociągowe ? 63 - 101,00m, ? 32 - 94,50 m. 3. Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) w szczególności art. 25 i 26 tejże ustawy w odniesieniu do wszystkich branż objętych dokumentacjami projektowymi i pozwoleniami na budowę. Zakres obowiązków Wykonawcy: a) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, b) koordynacja robót poszczególnych branż, c) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzające wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, e) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw, które wykonawca robót zamierza wbudować, f) sprawdzanie dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, itp. oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania stosowania materiałów wadliwych lub niezgodnych z umową na roboty, g) kontrola i weryfikacja stanu realizacji inwestycji, h) potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych, i) składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, w terminie do 7-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, j) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, k) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych, l) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przekazanie kopii wniosku z potwierdzoną datą wpływu Zamawiającemu, m) przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji, n) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych. 4. Przybliżona wartość robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu stanowiącemu przedmiot zamówienia wynosi 3.145.000,- zł netto (słownie: trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy zł). Ostateczna wartość robót budowlanych zostanie określona przy wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. 5. Szczegółowy opis techniczny i dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji oraz projekt umowy na wykonanie robót budowlanych dostępne są w siedzibie Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - z powodu nieprzewidzianego w momencie zawierania umowy braku płynności finansowej u Zamawiającego, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 9 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2010-07-14 18:35:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 18:35:50 92 razy
2 U_M_O_W_A_projekt.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 18:36:12 92 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_1_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-20 15:07:46
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze.doc 2010-08-12 18:08:50
2 20100812.pdf 2010-08-12 17:42:55
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2010-08-23 15:12:26