Regionalne Biuro Geoparku - remont i adaptacja budynku


Moryń: Regionalne Biuro Geoparku - remont i adaptacja budynku
data zamieszczenia: 26.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Regionalne Biuro Geoparku - remont
i adaptacja budynku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont i adaptację budynku po dawnym kinie na Regionalne Biuro Geoparku. Inwestycja obejmuję: - ocieplenie budynku, - remont pokrycia dachu, - stolarka okienna i drzwiowa - schody
i nawierzchnie zewnętrzne, - podłoża i posadzki, - roboty murowe, tynki i okładziny wewnętrzne ścian, - instalacje oświetleniowe, - instalacje siłowe, - instalacja c.o., - sanitariaty. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowe, projekt aranżacji wnętrz (roboty remontowe objęte będą nadzorem autorskim projektanta aranżacji wnętrz), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.
W przypadku rozbieżności między projektem budowlanym a projektem aranżacji wnętrz należy przyjąć rozwiązania przedstawione w projekcie aranżacji wnętrz. Pomieszczenia, które w projekcie budowlanym oznaczone są numerami 15, 16, 17, 18 i 19 nie są przedmiotem niniejszego postępowania. Oryginały ww. dokumentów znajdują się w siedzibie Zamawiającego do wglądu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. Pomieszczenia, które w projekcie budowlanym określane są jako kawiarnia i zaplecze kawiarni zostaną zaaranżowane zgodnie
z projektem aranżacji wnętrz i pełnić będą funkcję punktu informacji turystycznej oraz zaplecza socjalnego. Częścią projektu aranżacji wnętrz jest wykaz wyposażenia, jego niektóre elementy nie związane z branżą budowlaną nie są objęte niniejszym zamówieniem tj.: - elementy nagłośnienia, - projektor multimedialny, - ekran elektrycznie rozwijalny, - oświetlenie sceny wraz ze sterowaniem, - meble, - sprzęt AGD, - naczynia i sztućce, - ramy plakatowe, - stojaki na ulotki. Kolor elewacji
do uzgodnienia z zamawiającym. Warunki i wymagania Zamawiającego Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze warunkami zawartymi w umowie, projekcie budowlanym, projekcie aranżacji wnętrz, specyfikacji technicznej oraz niniejszej SIWZ: Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć. Projekt organizacji robót przygotuje Wykonawca. Materiały Wszystkie materiały dostarczone i użyte na budowie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ
i załączników należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako takie lub równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym treścią siwz. W myśl art. 30 ust. 5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia)
o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści STWiOR oraz dokumentacji projektowej. Sprzęt Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny ze SIWZ, STWiOR, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót. Odbiory robót Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, STWiOR oraz warunkami określonymi w umowie. Okres gwarancji Okres gwarancji na ww. roboty wynosi 60 miesięcy. Przepisy związane Normy wymienione w SIWZ, STWiOR oraz ustalenia zawarte w umowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium
w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy
w Chojnie O/Moryń nr konta 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie wraz
z ofertą w sekretariacie. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. 8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. 10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwraca wadium w trybie
i terminach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Podwykonawstwo - wypełniony załącznik Nr 6 do SIWZ z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. W przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY; b) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i obliczenia Wykonawcy. (ze względu na ryczałtowy charakter umowy, załączone kosztorysy będą miały wyłącznie charakter pomocniczy do określania stopnia zaawansowania robót oraz opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy
i mogą nie obejmować wszystkich elementów wynikających z treści opisu przedmiotu zamówienia, a tym samym nie mogą stanowić podstawy wyceny wartości oferty); c) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego obowiązany jest wykazać,
że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez przedstawienie opisów wskazujących parametry techniczne i jakościowe proponowanych rozwiązań równoważnych (w tym materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej:
Inwestycja realizowana przez Gminę Moryń w ramach projektu pt.: Organizacja Centrów Informacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury miejsc atrakcyjnych turystycznie w miejscowościach Ziethen i Moryń dla intensywnego wykorzystania turystycznego krajobrazów ukształtowanych przez lodowiec po obu stronach Odry (Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą). Projekt dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IV A Województwo Zachodniopomorskie-Mecklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2010-08-26 18:52:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 18:52:30 172 razy
2 projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 18:56:12 139 razy
3 PRZEDMIARY.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:07:11 149 razy
4 arch_konstr.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:14:09 111 razy
5 aranzacja wnetrz.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:20:50 0 razy
6 arch_konstr.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:20:50 105 razy
7 aranzacja1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:35:52 141 razy
8 aranzacja2.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:39:22 143 razy
9 aranzacja3.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:40:39 151 razy
10 aranzacja4.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:43:14 144 razy
11 aranzacja5.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:44:51 141 razy
12 aranzacja6.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:47:25 139 razy
13 aranzacja7.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:48:15 139 razy
14 Instalacja_elektryczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:49:45 139 razy
15 WYKAZ______WYPOSAA_ENIA_WNA_TRZ_MORYA_.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:51:49 479 razy
16 STWiORB.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 20:52:17 142 razy
17 arch_konstr.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 13:57:25 121 razy
18 Elektryczna.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-08-26 13:11:55 112 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_1_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-03 12:56:30
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania.doc 2010-09-14 15:09:19
2 streszczenie_ofert_biuro_geopark.pdf 2010-09-14 15:09:40
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2010-09-15 15:22:56