Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów


Moryń: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146035, faks 091 4146035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a. BRANŻA BUDOWLANA - Roboty ziemne, - Fundamenty, słupy, podciągi, - Roboty murowe, nadproża i podciągi, - Dach-konstrukcja i pokrycie, - Podłoża i posadzki, - Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, - Stolarka okienna i drzwiowa, - Elementy kowalsko-ślusarskie, - Elewacja i elementy zewnętrzne, - Instalacje sanitarne - woda, - Przewody międzyobiektowe, - Zagospodarowanie terenu - dojazdy, chodniki. b. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Stacja transformatorowa-przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej, - Rozdzielnica RG + zasilanie ze stacji trafo, - Zasilanie budynku mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów, -Instalacja elektryczna w budynku mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów, - Pomiary c. TECHNOLOGIA I AKP.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.25.21.40-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2011-05-17 14:25:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 14:25:45 247 razy
2 umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 14:26:38 166 razy
3 zestawienie_elementA_w_ryczaA_towych_operacji.xls Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 14:27:28 200 razy
4 projekt_technologiczno_instalacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:14:42 217 razy
5 sieci_i_instalacje_elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:14:42 181 razy
6 budynek_stacji_mechanicznego_odwadniania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:14:42 212 razy
7 Oszyszczalnia_AKP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:16:44 831 razy
8 Oszyszczalnia_wyposaA_enie_technologw1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:17:53 1115 razy
9 SPECBUDOCZMORYA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:18:23 144 razy
10 SPECYFIKACJA_MORYA__INST_SAN.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:18:40 149 razy
11 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_ELEKTRYCZNA_OCZYSZCZALNIA_MORYA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:18:58 544 razy
12 MoryA__oczyszczalnia_01v_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:31:17 595 razy
13 Moryn_Oczyszczalnia_02_va.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:32:31 1192 razy
14 Moryn_oczyszczalnia_03_va.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-17 16:34:02 233 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_1_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-19 15:01:16
2 MoryA__oczyszczalnia_01v_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-19 15:01:41
3 Moryn_Oczyszczalnia_02_va.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-19 15:02:12
4 Moryn_oczyszczalnia_03_va.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-19 15:04:58
5 odpowiedAo_na_2_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 12:05:06
6 odpowiedAo_na_3_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 12:05:33
7 odpowiedAo_na_4_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 12:35:06
8 odpowiedAo_na_5_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 12:35:37
9 odpowiedAo_na_6_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-25 12:36:05
10 odpowiedAo_na_4_zapytanie_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-26 08:18:33
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_bip.doc 2011-06-20 14:50:27
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2011-07-01 15:06:23