Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu
Numer ogłoszenia: 71689 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a. izolacje fundamentów, b. roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne, c. stolarkę okienną i drzwiową, d. malowanie, e. instalacje wod-kan, f. instalacje c.o., g. instalacje elektryczną, h. docieplenie budynku i elewacja, i. dach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.24.12-7, 45.33.00.00-9, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu. dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2012-03-28 17:05:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_schronisko.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:05:18 76 razy
2 UMOWA_NR.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:05:59 91 razy
3 specyfikacja_ogA_lno-budowlana.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:06:40 70 razy
4 specyfikacja_okna.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:06:54 236 razy
5 Zmiana_sposobu_uA_ytkowania_budy_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:07:25 133 razy
6 Rys_1_i_1A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:26:27 98 razy
7 1._projekt_budowlany_dzialka_nr_59.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:26:27 57 razy
8 Rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:35:16 67 razy
9 Rys_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:35:40 87 razy
10 Rys_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:36:07 104 razy
11 Rys_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:36:30 74 razy
12 Rys_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:36:53 82 razy
13 Rys_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:37:21 68 razy
14 Rys_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:38:00 100 razy
15 Rys_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:38:44 76 razy
16 Rys_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:39:12 79 razy
17 Rys_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:39:39 61 razy
18 Rys_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:40:09 79 razy
19 Rys_13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:40:38 72 razy
20 Rys_14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-28 17:42:35 92 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_FBZP.271.3.2012.pdf 2012-04-17 13:03:45
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_bip.doc 2012-04-24 14:02:57