Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy
Numer ogłoszenia: 161257 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ROBOTY BUDOWLANE a. roboty rozbiórkowe, b. izolacja fundamentów, c. roboty konstrukcyjne, d. konstrukcja i pokrycie dachu, e. roboty wykończeniowe, f. elewacja, ROBOTY INSTALACYJNE a. instalacje sanitarne, b. instalacje elektryczne, ZAGOSPODAROWANIE TERENU a. opaska przy budynku, b. nawierzchnia placu zabaw, c. wyposażenie placu zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Budowlanym, Projekt aranżacji wnętrz (roboty remontowe objęte będą nadzorem autorskim projektanta aranżacji wnętrz), Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.10.00-0, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2012-07-24 14:26:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_stare_objezierze.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:26:34 181 razy
2 UMOWA_NR.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:27:08 147 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_7.xls Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:27:29 228 razy
4 SZCZEGA_A_OWA_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:28:05 673 razy
5 opis_techniczny_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:28:58 511 razy
6 opis_instalacje_wod_kan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:29:15 206 razy
7 opinia_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:29:37 3166 razy
8 CHARAKTERYSTYKA_ENERGETYCZNA_OBJEZIERZE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:29:57 542 razy
9 BiOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:30:37 170 razy
10 Przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:31:01 172 razy
11 Architektura_i_konstrukcja.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:31:55 188 razy
12 Instalacje.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:32:40 116 razy
13 PODSTAWOWY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:33:33 603 razy
14 ZABUDOWY_ORAZ_WYPOSAA_ENIE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:34:02 191 razy
15 HYDRAULIKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:34:22 128 razy
16 ELEKTRYKA-_WYMIARY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:34:46 118 razy
17 ELEKTRYKA-OPIS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:35:11 141 razy
18 ELEWACJE.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:35:38 126 razy
19 koA_o_gospodyA__wiejskich.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:38:48 159 razy
20 sala_fitnes.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:40:00 134 razy
21 SALA_GA_A_WNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:41:06 118 razy
22 SALA_KOMPUTEROWA.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:41:51 119 razy
23 toaleta_damska.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:42:56 116 razy
24 toaleta_niepeA_nosprawni.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 14:43:50 122 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_bip.pdf 2012-08-22 15:45:58
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2012-09-03 13:46:06