Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2013


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2013
Numer ogłoszenia: 262409 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu , ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 414 61 45, faks 0-91 414 61 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Moryniu oraz Szkoły Podstawowej w Witnicy objętych dożywianiem w roku 2013. 2. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki (tj. gotowanie, smażenie, pieczenie itp.) w kuchni szkolnej Zespołu Szkół w Moryniu. Przygotowane posiłki wydawane będą w stołówce Zespołu Szkół w Moryniu oraz dowożone do Szkoły Podstawowej w Witnicy i tam wydawane. 3. Posiłki wydawane będą zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektorów szkół 5-cio dniowym harmonogramem żywienia. Posiłki przygotowywane i wydawane będą w dni nauki szkolnej (3 razy drugie danie + kompot i 2 razy zupy z tzw. wkładką + pieczywo) zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228.), z uwzględnieniem norm żywieniowych stosowanych w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 4. Posiłki z Zespołu Szkół w Moryniu do Szkoły Podstawowej w Witnicy Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Godziny wydawania posiłków Wykonawca uzgodni z dyrektorami szkół i poda do wiadomości poprzez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń. Wykonawca ustala jadłospis na okresy dwutygodniowe. Jadłospisy będzie dostarczał do Ośrodka Pomocy Społecznej na trzy dni przed kolejnym okresem żywienia. 5. Przewidywana liczba posiłków wydawanych w ciągu jednego dnia wynosi 150 w tym około 25 posiłków dowożonych do Szkoły Podstawowej w Witnicy. Przewidywana liczba dni, w których realizowane będzie usługa wynosi 185. 6. Wykonawca będzie wydawał posiłki na podstawie wykazów dzieci przekazanych przez Zamawiającego. Wykazy będą na bieżąco aktualizowane przez Zamawiającego. 7. Z gorących posiłków w cenie określonej przez Wykonawcę, z którym zawarta zostanie umowa, korzystać będą mogli również uczniowie, za których zapłaty będą dokonywać rodzice. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 9. Wykonawca w związku z wykonywaniem usługi w oparciu o kuchnie szkolną wraz pomieszczeniami pomocniczymi i wyposażeniem ponosić będzie następujące opłaty: - czynsz - 3,29 zł/m2 (łączna powierzchnia pomieszczeń 164,20 m2), - energia elektryczna - zgodnie ze wskazaniem podlicznika, - woda zimna i ścieki - zgodnie ze wskazaniami podlicznika, - ogrzewanie - 2,73 zł/m2 (powierzchnia ogrzewana 153,3 m2) - podgrzewanie wody - 41,61 zł/m3 Sposób uiszczania w/w opłat Wykonawca ustali z dyrektorem Zespołu Szkół w Moryniu. Wykonawca ponosi również inne koszty związane z realizacją zamówienia (opłaty, podatki, itp.)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń, w pok. nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń, w pok. nr 2..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_2012.docx 2012-12-11 13:32:31
2 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_2012.doc 2012-12-11 13:35:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-11 13:32:31 163 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_bip.doc 2012-12-19 13:34:24
2 ZAWIADONIENIE_bip2.doc 2013-01-02 10:23:30
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.docx 2013-01-24 12:39:53