Dostawa samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych
Numer ogłoszenia: 18755 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146035, faks 091 4146035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych o niżej określonych parametrach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Podwozie - Podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012), - Dopuszczalna masa całkowita - nie mniejsza niż 12 000 kg, - Kabina krótka, 3-osobowa w kolorze czerwonym (fabrycznym), - Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, - Szyba przednia barwiona, elektrycznie sterowane szyby boczne, - Radioodtwarzacz CD, - Klimatyzacja, - Dwureflektorowe halogenowe światła przednie z kloszami odpornymi na uderzenia, - Silnik wysokoprężny, 4 cylindrowy z systemem Common Rail (lub równoważny), - Silnik o mocy minimum 180 KM o pojemności nie większej niż 4,5 litra, - Norma emisji spalin EURO 5 - w technologii SCR, - Skrzynia biegów manualna minimum 6-cio biegowa, - Tylne zawieszenie pneumatyczne, - Nośność osi przedniej minimum 4,4 tony, - Nośność osi tylnej minimum 8,4 tony, - Rozmiar ogumienia minimum 17,5 cala maksymalnie 22,5 cala, - Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, - Hamulce wentylowane, tarczowe dla osi przedniej i tylnej, - Układ hamulcowy z ABS, - Rozstaw osi nie większy niż 3,9 m, - Komputer pokładowy z menu w języku polskim, - Zabezpieczenie typu immobilaiser, - Wskaźnik ciśnienia powietrza w ogumieniu, monitorujący różnice ciśnień między kołami, z wyświetlaniem na tablicy przyrządów, - Regulator prędkości obrotowej silnika - tempomat, - Akustyczny sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa, - Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie, - Lusterka główne regulowane elektrycznie, - Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach poniżej: - 18 °C, - Osłona chłodnicy przed owadami, - Przedni zderzak stalowy, - Błotniki z chlapaczami, zgodnie z dyrektywą 91/226/EEC, - Zbiornik paliwa z tworzywa o pojemności minimum 150 litrów z zamykanym na kluczyk korkiem wlewu, - Boczne zabezpieczenia przed wjechaniem pod samochód, - Lampa ostrzegawcza (belka sygnalizacyjna) w kolorze pomarańczowym, zamontowana na dachu kabiny, - Koło zapasowe, - Wyposażenie dodatkowe: Podnośnik hydrauliczny lub pneumatyczny, podstawowy zestaw narzędzi (w tym klucz do kół), gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka. Zabudowa - Zabudowa fabrycznie nowa (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012), - Zbiornik cylindryczny mocowany elastycznie do ramy pośredniej o pojemności całkowitej minimum 6,0 m3, - Kompresor z napędem hydraulicznym o wydatku nie mniejszym niż 600 m3/h, - Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem, - Zabudowa wyposażona w manowakuometr oraz zawór bezpieczeństwa, - Głębokość zasysania minimum 6 m, - Czas napełniania zbiornika nie większy niż 8 minut, - Tylna dennica otwierana ręcznie, - Dennica wyposażona w dwie zasuwy sterowane zaworem elektropneumatycznym z kabiny kierowcy, dodatkowo możliwość sterowania ręcznego z przyłączami strażackimi ? =110, - Króćce zasuw wyposażone w zawory odpowietrzające, - Z obu stron zbiornika, stelaże na węże i osprzęt wyłożone blachą aluminiową, ryflowaną, - Rama pod zbiornikiem oraz stelaże na węże ocynkowane, - Zabudowa wyposażona w płynowskaz rurowy, - Zabudowa wyposażona w wychwytywacz oleju smarnego oraz tłumik hałasu, - Zabudowa wyposażona w węże ssawne minimum dwa odcinki po 5 metrów lub jeden odcinek 11 metrów. Wąż musi być wyposażony w kosz zabezpieczający przed wciąganiem niepożądanych przedmiotów z dna zbiornika., - Kolor zbiornika - niebieski, - Zabudowa wyposażona w skrzynkę z podręcznymi narzędziami pracy operatora, - Konstrukcja (rama) pod zbiornikiem oraz koryta boczne ocynkowane, - W tylnej części zbiornika zamontowana lampa ostrzegawcza (kogut) w kolorze pomarańczowym oraz szperacz do oświetlania pola pracy Wymagania dodatkowe: - Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów do rejestracji pojazdu, świadectwo homologacji na kompletny pojazd lub poszerzone badania techniczne z opisem zmian i dopuszczeniami do ruchu pozwalające zarejestrować pojazd, kartę gwarancyjną podwozia i zabudowy w języku polskim, inne instrukcje obsługi zabudowy i podwozia w języku polskim, - Gwarancja pojazdu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów, - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Miejsce dostawy: - ul. Piaskowa, 74-503 Moryń (Oczyszczalnia ścieków)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.44.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie O/Moryń numer rachunku bankowego: 34 9370 1046 0300 0202 2003 0004

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, z powodu wystąpienia siły wyższej, np. strajków, które skutkować mogą niedotrzymaniem terminu zakończenia realizacji umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas faktycznego trwania tych okoliczności, (wykonawca musi udowodnić działanie np. siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie zamówienia w określonym w umowie terminie) - zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej omyłki, - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Zakup samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych z miejscowości: Klępicz, Stare Objezierze, Dolsko, Mirowo, Gądno, Przyjezierze, Bielin, Witnica i Moryń dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2013-02-05 14:10:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_samochodu.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-05 14:10:32 127 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_1_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 14:54:55
2 odpowiedAo_2_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 14:55:13
Wynik postępowania
1 20.02.2013.11.00.42_ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_BIP.doc 2013-02-20 11:00:42
Udzielenie zamówienia
1 26.02.2013.09.46.55_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2013-02-26 09:46:55