Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu
Numer ogłoszenia: 27545 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac przewidzianych do realizacji: a) Rozbiórka istniejącego kortu o nawierzchni betonowej gr 20,0 cm, na podsypce żużlowej gr. 10,0 cm - 719,0m2 b) Rozbiórka istniejącego ogrodzenia kortu z siatki stalowej wys. 1,1 i 3,0 m - 261,27m2 c) Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa betonowego z recyklingu gr 15,0 cm na podsypce piaskowej gr. 10,0 cm - 648,0m2 d) Ułożenie nawierzchni kortu z trawy syntetycznej wys. min 10 mm zasypanej piaskiem kwarcowym - 648,0m2 e) Wyposażenie obiektu w: - zestaw do tenisa ziemnego - z odzysku - siedziska na trybunę - polipropylenowe w formie ław - 100 szt f) Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr 6,0 cm - 98,0m2 g) Wykonanie nawierzchni żwirowej (żwir z odzysku) gr 10,0 cm - 67,0m2 h) Wykonanie nowego ogrodzenia wokół kortu z siatki powlekanej wys. 3,0 m - 108,32 mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.50-6, 45.22.38.31-7, 45.23.32.53-7, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie O/Moryń numer rachunku bankowego: 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.02.2013.18.51.40_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2013-02-19 18:51:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.02.2013.18.51.40_SIWZ_KORT.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:51:40 188 razy
2 19.02.2013.18.52.19_ZaA_A_cznik_nr_5.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:52:19 140 razy
3 19.02.2013.18.52.41_UMOWA_NR.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:52:41 122 razy
4 19.02.2013.18.53.14_STWiOR-_MoryA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:53:14 123 razy
5 19.02.2013.18.53.43_OPIS2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:53:43 147 razy
6 19.02.2013.18.54.53_A.01_RozbiA_rki___Arkusz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:54:53 127 razy
7 19.02.2013.18.55.26_A.02_zagospodarowanie___Arkusz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:55:26 136 razy
8 19.02.2013.18.55.42_A.03_rzut___Arkusz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:55:42 126 razy
9 19.02.2013.18.55.55_A.04_ogrodzenie___Arkusz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:55:55 118 razy
10 19.02.2013.18.56.11_A.05_PRZEKRA_J___Arkusz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:56:11 122 razy
11 19.02.2013.18.56.23_MoryA__-_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 18:56:23 146 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 26.02.2013.13.05.18_odpowiedAo_1_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-26 13:05:18
2 01.03.2013.17.26.28_odpowiedAo_2_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-01 17:26:28
Wynik postępowania
1 18.03.2013.11.30.26_ZAWIADOMIENIE_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_BIP.pdf 2013-03-18 11:30:27
Udzielenie zamówienia
1 21.03.2013.14.58.06_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2013-03-21 14:58:06