Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

\"0x01

Moryń: Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy
Numer ogłoszenia: 242174 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, wodno-pianowy klasy średniej (7,5 - 14 ton) ze zbiornikiem na wodę o poj. Min. 2000 l + zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 10% zbiornika na wodę, autopompom (minimum 16/8), stałym działkiem wodnym, szybkim natarciem oraz napędem 4x4 z możliwością rozłączenia. Kabina jedno modułowa z ogrzewaniem (minimum 6 miejsc siedzących) Podwozie i silnik: Silnik Silnik pojazdu: - wysokoprężny, - zapewniający jednoczesny napęd pojazdu i autopompy Układ kierowniczy Mechanizm kierowniczy wspomagany hydraulicznie Wskaźniki i przyrządy sterujące części podwoziowo - silnikowej Przyciski sterujące oraz wskaźniki i sygnalizatory [kontrolki] opisane w języku polskim. Kabina załogi Kabina jednomodułowa - czterodrzwiowa, przewidziana dla minimum 6 osób. Miejsce kierowcy umieszczony z lewej strony kabiny. Kabina umożliwiająca wejście i wyjście na prawą i lewą stronę pojazdu. Układ wodno - pianowy pojazdu powinien zawierać: - autopompę minimum 1600l/min przy 8 bar umieszczona w zabudowie pojazdu, - instalacja gaśnicza wysokiego ciśnienia, - układ zasysania i dozowania środka pianotwórczego, - minimum 2 nasady tłoczne systemu Storz ? 75, - minimum 1 nasadę ssawną systemu Storz ? 110, - minimum 1 nasadę zasilająca systemu Storz ? 75. Przedział pompowy wyposażony w niezależne ogrzewanie Wszystkie połączenia przewodów, zaworów i innych urządzeń wchodzących w skład układu sprawne i szczelne. Instalacja gaśnicza wysokiego ciśnienia Linia gaśnicza szybkiego natarcia (wysokiego ciśnienia) umieszczone na zwijadle w skrytce pojazdu o dł. min. 30 m. Linie zakończone prądownicami wodno-pianowymi. Rodzaj strumienia: zwarty, rozproszony Działko dachowe typu wodno-pianowy z możliwością ręcznego sterowania, rodzaj prądu gaśniczego: zwarty/rozproszony Zbiornik wody i środka pianotwórczego Zbiornik wody Pojemność: min. 2000 l Zbiornik środka pianotwórczego Minimum 10% pojemności wodnej Wyposażenie elektryczne: Wyposażenie spełnia wymagania przewidziane dla pojazdów specjalnych określone przez przepisy polskiego prawa o ruchu drogowym. Sygnały ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe Pojazd wyposażony w ostrzegawcze światła koloru niebieskiego: - dwa z przodu na górze kabiny, - dwa z przodu na dole kabiny, - dwa z tyłu w górnej części nadwozia. Pojazd wyposażony w sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie [dwutonowy] spełniający wymagania techniczne określone przez przepisy polskiego prawa o ruchu drogowym. Pojazd wyposażony w sygnały dźwiękowe o zmiennej modulacji. Nadwozie i skrytki: Konstrukcja nadwozia pojazdu modułowa. Z tyłu pojazdu wejście na dach. Skrytki na sprzęt techniczny i ratowniczy Skrytki umożliwiające transport sorbentów i neutrolizatorów Kolor samochodu czerwony bez numerów operacyjnych i napisów innych niż STRAŻ. Wymiary pojazdu : Długość max. 8000 mm Szerokość max. 2900 mm Wysokość max. 3250 mm Dokumentacja techniczna Z pojazdem dostarczona zostanie dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim i: 1. dokumentację identyfikacyjną pojazdu niezbędną do zarejestrowania pojazdu w Polsce 2. dokumentację homologacji pojazdu 3. instrukcję obsługi pojazdu 4. instrukcja obsługi urządzeń pożarniczych Wyposażenie dodatkowe Z pojazdem dostarczone wyposażenie obejmujące: - koło zapasowe, przewożone na pojeździe lub dostarczone oddzielnie, - klucz do kół, - podnośnik hydrauliczny dostosowany do zamawianego pojazdu, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka samochodowa pierwszej pomocy, - gaśnica typu ABC o ładunku min. 2 kg Wymagania dodatkowe: -Podwozie i zabudowa rocznik nie starszy niż 2000, - Pojazd musi być zarejestrowany lub przygotowany do rejestracji, - Pojazd musi być sprawny technicznie z aktualnym przeglądem technicznym, - Stan ogólny samochodu nie wymagający remontu; samochód musi być gotowy do akcji, - Gwarancja pojazdu (podwozie i zabudowa) - minimum 6 miesiące bez limitu kilometrów, Miejsce dostawy: - Witnica, ul. Chojeńska, 74-503 Moryń (Remiza OSP)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, (pok. nr 1)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.06.2013.15.29.23_ogA_oszenie.doc 2013-06-24 15:29:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.06.2013.15.29.23_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-24 15:29:23 76 razy
Wynik postępowania
1 11.07.2013.14.44.29_Informacja.doc 2013-07-11 14:44:29