Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń
Numer ogłoszenia: 84259 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa 15 naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w tym: - 5 oczyszczalni 4 RLM, - 4 oczyszczalnie 6 RLM, - 2 oczyszczalnie 8 RLM, - 3 oczyszczalnie 10 RLM, - 1 oczyszczalnia 18 RLM. Szczegółowy zakres robót i lokalizacje poszczególnych oczyszczalni objętych zamówieniem określają: 1) Dokumentacje techniczno-budowlane (załącznik nr 8), 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik Nr 9), 3) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ (załącznik Nr 10) są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym - mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, opisach przydomowych oczyszczalni ścieków, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa (lub równoważne). Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Przez słowo (równoważne) Zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, urządzenia, efekty oczyszczania ścieków i materiały o parametrach nie niższych niż wskazane zostały w opisach przydomowych oczyszczalni ścieków posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. Poza zakresem robót budowlanych opisanych ww. dokumentacji, przedmiotem zamówienia są roboty i czynności związane z: - budową, utrzymaniem i rozbiórką zaplecza budowy, - budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane, - utrzymaniem istniejących dróg w stanie nienaruszonym, - obsługą geodezyjną budowy, - koordynacją robót podwykonawców branżowych, - zabezpieczeniem i ochroną placu budowy, - uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót, - zabezpieczeniem mienia zgromadzonego na placu budowy, - wykonaniem innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej, - uruchomieniem oczyszczalni i przeszkoleniem użytkowników. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji: Gmina Moryń (szczegółowe lokalizacje wskazane są w dokumentacjach techniczno-budowlanych - nie będą realizowane oczyszczalnie 4 RLM zlokalizowane w: Klępicz działka nr 68/1 oraz Stare Objezierze działka nr 153)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.60-4, 45.11.12.91-4, 45.31.51.00-9, 45.11.24.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

NIE DOTYCZY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana siedziby, zmiana osób reprezentujących strony umowy itp.); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów, 2) wykonanie robót zamiennych, gdy wykonanie robót wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, d) prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, e) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, g) konieczności wykonania map do celów projektowych i dokonania uzgodnień z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) - ad pkt 1) - zamiana na materiały , urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w § 5 i § 9 umowy, 2) - ad pkt 2) - roboty zamienne posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w § 9 oraz § 5 umowy, 3) - ad pkt. 3) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: a) lit. a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, b) lit. b) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, c) lit. c) do e) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań archeologicznych, rozwiązania problemu uwarunkowań społecznych, d) lit. f) - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, e) lit. g) - o okres niezbędny do wykonania mapy do celów projektowych i dokonania uzgodnień z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany umowy z Instytucją Zarządzającą PROW na lata 2007-2013 lub zaleceniami tejże instytucji. 5. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 9).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.04.2014.14.46.18_OGA_OSZENIE_O_ZAMA_WIENIU.doc 2014-04-16 14:46:18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.04.2014.14.46.18_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:46:18 173 razy
2 16.04.2014.14.46.41_OA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:46:41 161 razy
3 16.04.2014.14.47.09_OA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:47:09 164 razy
4 16.04.2014.14.47.42_Dokumenty_dotyczA_ce_przynaleA_noA_ci_do_grupy_kapitaA_owej.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:47:42 161 razy
5 16.04.2014.14.48.18_ZaA_._nr_4_Wykaz_robA_t_budowlanych.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:48:18 167 razy
6 16.04.2014.14.50.14_Wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:50:14 162 razy
7 16.04.2014.14.50.36_04_OA_wiadczenie,_A_e_osoby_posiadajA__odpowiednie_uprawnienia.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:50:36 175 razy
8 16.04.2014.14.51.09_wzA_r_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:51:09 163 razy
9 16.04.2014.14.51.43_STWiOR_MoryA__kwiecieA__2014_-_08.04.2014-2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:51:43 162 razy
10 16.04.2014.14.52.10_PRZEDMIARY_ZAA_._NR_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:52:10 168 razy
11 dokumentacje_techniczno-budowlane.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:54:48 181 razy
12 16.04.2014.14.55.32_Tabela_elementA_w_rozliczeniowych_zaA_._nr_11.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:55:32 170 razy
13 16.04.2014.14.56.12_Wzor_oferty_na_roboty_budowlane.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 14:56:12 160 razy
Wynik postępowania
1 16.05.2014.14.04.53_zawiodomienie_ISR.271.1.2014_BIP.pdf 2014-05-16 14:04:53
Udzielenie zamówienia
1 27.05.2014.10.41.52_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2014-05-27 10:41:52