REMONT CZĘŚCI MURÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, OBRONNYCH W MORYNIU


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: REMONT CZĘŚCI MURÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, OBRONNYCH W MORYNIU
Numer ogłoszenia: 86643 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT CZĘŚCI MURÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, OBRONNYCH W MORYNIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont części murów średniowiecznych, obronnych w Moryniu na odcinkach: 1. od strony południowej - odcinek od granicy terenu Domu Opieki Społecznej do bramy Mieszkowickiej, 2. od strony wschodniej - odcinek o długości 18,40 m od pierwszej czatowni usytuowanej po stronie południowej Furty Jeziornej. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: 1) Projekt budowlany (załącznik nr 7), 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik Nr 8), 3) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ (załącznik Nr 9) są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym - mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa (lub równoważne). Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Przez słowo (równoważne). Zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, urządzenia i materiały o parametrach nie niższych niż wskazane zostały w ww. dokumentach posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

NIE DOTYCZY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn określonych w ust. 3. 3. Zmiana terminu dopuszczalna jest wyłącznie z przyczyn: błędów projektowych, konieczności zmian dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót ekstremalnych warunków pogodowych technologicznie uniemożliwiających wykonywanie robót, prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 9)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.04.2014.14.52.47_OGA_OSZENIE_O_ZAMA_WIENIU.doc 2014-04-18 14:52:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.04.2014.14.52.47_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 14:52:47 164 razy
2 18.04.2014.14.53.11_Wzor_oferty_na_roboty_budowlane.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 14:53:11 136 razy
3 18.04.2014.14.53.32_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_zal._nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 14:53:32 132 razy
4 18.04.2014.14.53.50_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_zal._nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 14:53:50 126 razy
5 18.04.2014.14.54.37_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_zal._nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 14:54:37 124 razy
6 18.04.2014.14.54.54_Wykaz_osob_zal._nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 14:54:54 123 razy
7 18.04.2014.14.55.12_Oswiadczenie,_ze_osoby_posiadaja_odpowiednie_uprawnienia_zal._nr_5.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 14:55:12 131 razy
8 18.04.2014.14.55.30_WZOR_UMOWY_ZAL._NR_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 14:55:30 142 razy
9 zal._7,_8_i_9.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 14:55:41 248 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 30.04.2014.14.54.01_odpowiedAo_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 14:54:01
Wynik postępowania
1 13.05.2014.15.27.16_ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_BIP.doc 2014-05-13 15:27:16
Udzielenie zamówienia
1 16.05.2014.15.17.50_OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.doc 2014-05-16 15:17:50