Przewozy szkolne na rok szkolny 2014/2015 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Przewozy szkolne na rok szkolny 2014/2015 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń
Numer ogłoszenia: 158445 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy szkolne na rok szkolny 2014/2015 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewozy szkolne na rok szkolny 2014/2015 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia: - przewozy szkolne na rok szkolny 2014/2015 obejmujące dowozy dzieci, nauczycieli i innych osób upoważnionych przez Zamawiającego do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń, - dzienny limit kilometrów wynosi ok. 212 km (obieg na dowozy szkolne stanowi załącznik Nr 1 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), - dojazd do miejscowości, w których rozpoczynają się trasy dowozów oraz powrót z miejscowości, w których dowozy kończą swój bieg, stanowią koszt Wykonawcy, który należy uwzględnić kalkulując stawkę za 1km dowozów, - obsługa dowozów winna być wykonywana przez dwa autobusy przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 2 ust. 41a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który brzmi: autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisami barwy czarnej, autobus szkolny (min. 50 miejsc siedzących)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Kopia dowodu rejestracyjnego potwierdzając, że autobusy ujęte w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług (załącznik nr 4) posiadają aktualny przegląd techniczny.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, (pok. nr 1).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.07.2014.15.09.02_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2014-07-21 15:09:02
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.07.2014.15.09.02_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 15:09:02 356 razy
2 21.07.2014.15.09.20_OA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 15:09:20 71 razy
3 21.07.2014.15.09.36_OA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 15:09:36 72 razy
4 21.07.2014.15.09.48_Wykaz_srodkow_transportu.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 15:09:48 75 razy
5 21.07.2014.15.10.36_Dokumenty_dotyczA_ce_przynaleA_noA_ci_do_grupy_kapitaA_owej.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 15:10:36 75 razy
6 21.07.2014.15.11.57_zaA_A_cznik_nr_1_do_umowy_DOWOZY_2014-2015.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 15:11:57 71 razy
7 25.07.2014.13.23.41_umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 13:23:41 9 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.07.2014.13.23.41_umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 13:23:41
Wynik postępowania
1 08.08.2014.10.40.47_ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_bip.doc 2014-08-08 10:40:47
Udzielenie zamówienia
1 14.08.2014.14.47.26_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2014-08-14 14:47:26