herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 2/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem


Zarządzenie nr 2/2004

BURMISTRZA MORYNIA

Z DNIA 12-01-2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806 ) oraz art.35 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r.Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póz. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam w najem nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

L.p

Nr nieru- chomości

Pow. [m2]

Nr KW

Położenie [obręb]

Opis Nieruchomo- ści

Rodzaj zbycia i cel umowy

Wysokość czynszu

Uwagi

l.

139/7

44734

Obręb3 miasta Moryń, Plac

Wolności 4

Lokal użytkowy opow. 9,40m2

Najem lokalu na okres do lat trzech.

Cel

umowy:

pomie-

szczenie

biurowe

8,00 zl/m2 miesięcznie plus podatek Vat

(22%

wartości

czynszu)

Oprócz czynszu najmu i podatku Vat Najemca będzie ponosić opłaty związane z eksploatacją lokalu (c.o., pobór energii, wody, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, telefon itp.), z tytułu podatku od nieruchomości.

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie.

3 § Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 12.01.2004r. do 02.02.2004r.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 22-07-2004 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2004 14:46