herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie nr 3 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę


Zarządzenie Nr3/2004

BURMISTRZA MORYNIA

Z DNIA 12-01-2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z poz. zm.) zarządzam co następuje:

l §. Przeznaczam w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

L P

Nr nierucho -mości

Pow. [m2]

Nr KW

Położenie [obręb]

Opis nieruchomości

Rodzaj zbycia i cel umowy

Wysokość czynszu

Uwagi

l

Działka

Nr 53

400

41390

Klępicz

Nieruchomość

zabudowana

budynkiem

gospodarczym

(była remiza

strażacka)

opow.l8,02m2

Dzierżawa na

okres

l roku.

Cel umowy- zaplecze

gospodarcze  do składowania opału,

narzedzi. poja zdów jedno-

śladowych

Stawka

miesięcznego

czynszu-l 2,59

zł plus

obowiązujący

podatekVat

(22%) wartości

czynszu.

Oprócz czynszu dzierżawnego i podatku Vat Dzierżawca będzie ponosić opłaty z tytułu podatku

od nieruchomości.

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 12.01.2004 r. do 02.02.2004r .

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 22-07-2004 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2004 14:55