herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie nr 4 2004 w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia do publikacji w prasie oraz na stronach internetowych, przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo -


ZARZĄDZ ENIE Nr 4/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 16 stycznia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia do publikacji w prasie oraz na stronach internetowych, przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i przesyłowej, oraz wodociągów w gminie Moryń, modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu, wraz z raportem oddziaływania na środowisko, pozwoleniem na budowę, oraz studium wykonalności".

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ zarządzam co następuje:

§ l. Akceptuję treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie, do publikacji w prasie (załącznik Nr l do Zarządzenia) i do umieszczenia na stronach internetowychwww.moryn.pl i www.bip.moryn.pl (załącznik Nr 2 do Zarządzenia).

§ 2. Treść ogłoszenia przekazać do publikacji w prasie, oraz zamieścić na stronach internetowych www.moryn.pl i www.bip.moryn.pl.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się stanowisku ds. zarządzania projektami, obsługi systemów informatycznych i zamówień publicznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgrJan Marana

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Morynia Nr 4/2004

z dnia 16 stycznia 2004r

GMINA MORYŃ

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1,74-503 Moryń, woj. Zachodniopomorskie,

Tel. 091-4146033, Faks: 091-4146125,

Internet: www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl,

e-mail: um@moryn.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i przesyłowej, oraz wodociągów w gminie Moryń, modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu, wraz z raportem oddziaływania na środowisko, pozwoleniem na budowę, oraz studium wykonalności.

Termin składania ofert: do dnia 25-02-2004r do godz. 12:00.

Szczegółowe warunki zawarte są w SIWZ, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,-zł.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Marana

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia

Burmistrza Morynia Nr 4/2004

z dnia 16 stycznia 2004r

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30.000euro

GMINA MORYŃ

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

REGON: 000531163

Plac Wolności 1,74-503 Moryń, woj. Zachodniopomorskie, powiat Gryfino,

Tel. 091-4146033, Faks: 091-4146125,

Internet: www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl,

e-mail: um@moryn.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i przesyłowej, oraz wodociągów w gminie Moryń, modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu, wraz z raportem oddziaływania na środowisko, pozwoleniem na budowę, oraz studium wykonalności

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 2.000zł.

Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31-12-2004r

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

• cena: 85%,

• termin realizacji: 15%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art, 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:

1) Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

2) Udokumentowane pozytywne doświadczenie jako wykonawcy robót podobnych do przedmiotu przetargu.

3) Uzasadniona zdolność do sprawnej realizacji kontraktu pod względem finansowym, technicznym i personalnym,

4) Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej na wypadek popełnienia błędów projektanta.

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. Nr 10 do dnia 25-02-2004r do godziny 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. Nr 11 w dniu 25-02-2004r godzina 12:10.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych iwariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która określa szczegółowe warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, można pobrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1, w cenie 20,-zł.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami, są:

1. Marek Kurjata - tel. 091 -4146033 wew.22 w godz. 8:00 do 14:00,

2. Regina Prus-tel. 091-4146033 wew. 19 w godz. 8:00 do 14:00.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 22-07-2004 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2004 15:01