herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie nr 5 2004w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Plany Operacyjne do Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015


ZARZĄDZ ENIE Nr 5/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 16 stycznia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Plany Operacyjne do Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ zarządzam co następuje:

§ l. Zatwierdzam dokument Plany Operacyjne do Strategii rozwoju gminy Moryń na lata 2003 - 2015, stanowiący Załącznik Nr l do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się:

-Sekretarzowi Gminy,

- Skarbnikowi Gminy,

- Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu,

-Kierownikowi Referatu Obsługi Oświaty,

- stanowisku ds. promocji i rozwoju gminy,

- stanowisku ds. zarządzania projektami, obsługi systemów informatycznych i zamówień

publicznych,

- stanowisku ds. infrastruktury, planowania przestrzennego i budownictwa,

-stanowisku ds. gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa,

-stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 22-07-2004 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2004 15:02