herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 7 /2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 7 /2004 BurmistrzaMorynia 

z dnia 26 stycznia 2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.30 ust.2pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z poz. zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. nieruchomościami gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z póz. zm.) zarządzam co następuje:

§ l. Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości z zasobu Gminy Moryń:

Lp.

Nr

ewidencyjny nieruchomosci

Powierzchnia

W m2

Numer Księgi

wieczystej

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Cena

lokalu i gruntu

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

137/10

 

 

 

 

139/7

 

 

 

 

 

 

183

 

 

 

803

 

 

 

165

 

 

 

 

 

 

842

25836

 

 

 

 

 

 

44734

 

 

 

39404

 

 

ul. Rynkowa

12/4 obręb 3

miasta Moryń

 

 

 

ul. Plac

Wolności 4/2

obręb 3 miasta

Moryń

 

ul. Szkolna 10/7

obręb 3 miasta

Moryń

Lokal mieszkalny o pow. 50,08 m2, piwnica o pow. 11,43 m2, udział w działce gruntu 0,08 sprzedaż na rzecz najemcy

 

 

 

Lokal mieszkalny o pow. 69,40 m2, piwnica o pow. 5,80 m2 udział w działce gruntu 0,34, sprzedaż na rzecz najemcy

Lokal  mieszkalny o pow.28,20 m2 udział w działce gruntu 42/1000

22.127,-

1.761,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.034,.-

2.155 -

9.966,-

609,-

§ 2.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. L pkt. l i 2 w/w ustawy winni złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu. Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości wiąże w trybie bezprzetargowym do 31 stycznia 2005 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku do spraw gospodarki gruntami, nieruchomości i rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Termin wywieszenia od 26.01.2004 do 16. 02. 2004r.

Burmistrz Morynia

mgr. Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-07-2004 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2004 13:04