herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 9/2004w sprawie przeprowadzenia Konkursu i ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.


Zarządzenie Nr 9/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 29 stycznia 2004roku

w sprawie przeprowadzenia Konkursu i ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.

Na podstawie art.16 ust l z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2001r.Nr 13,poz.l23, z 2002r. Nr 41,poz.364) zarządzam co następuje:

§ l. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu. Przewidywany termin konkursu 11 marca 2004r. o godz.1000

§ 2. Ustalam Regulamin Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu stanowiący załącznik Nr l.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Obsługi Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Marana

Załącznik Nr l

REGULAMIN KONKURSU

NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W MORYNIU

§ 1.1. Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu powołuję 5 osobową Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją".

2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele:

- Urzędu Miejskiego w Moryniu w ilości 3 osób, które wyznacza Burmistrz

- Rady Miejskiej w Moryniu w ilości 2 osób, które wyznacza Rada Miejska.

3. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza.

4. Członkiem Komisji nie może być osoba krewna lub powinowata (w stopniu I) w stosunku do kandydata biorącego udział w konkursie.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.

§ 3. Przystępujący do konkursu winni posiadać:

- wykształcenie wyższe,

- minimum 3 letni staż pracy

- umiejętność obsługi technicznych urządzeń biurowych (ksero, komputer, itp.),

- obywatelstwo polskie,

- dobry stan zdrowia,

- niekaralność,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

§ 4.1. Przystępujący do konkursu kandydaci składają w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu" następujące dokumenty:

- podanie z motywacją ubiegania się na stanowisko dyrektora,

- propozycje programowe dotyczące funkcjonowania placówki,

- kwestionariusz osobowy, uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (preferowana będzie znajomość j .niemieckiego lub angielskiego),

- świadectwa pracy (ksero), zaświadczenie z ostatniego miejsca pracy (dodatkowo można dołączyć referencje z miejsc pracy),

- oświadczenie o niekaralności,

- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska dyrektora placówki kultury,

2. Termin składania dokumentów upływa z dniem 3 marca 2004r.

§ 5. W ustalonym terminie Komisja przeprowadza konkurs na stanowisko dyrektora,

który odbywa się dwuetapowo:

1) w pierwszym etapie członkowie Komisji zapoznają się ze złożonymi przez kandydatów dokumentami, czy kandydaci spełniają określone regulaminem warunki i podejmują decyzję o dopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu konkursu,

2) w przypadku niedopuszczenia kandydata/ów do drugiej części konkursu z uwagi na brak wymagań określonych w regulaminie, kandydat może w terminie trzech dni od powzięcia informacji (dostarczonej kandydatowi na piśmie o odrzuceniu jego podania) zwrócić się do Burmistrza o rozpatrzenie zasadności powziętej przez Komisję,

3) do czasu rozpatrzenia odwołania (maksymalnie 3 dni) przez Burmistrza Komisja zawiesza postępowanie konkursowe,

4) podjęta przez Burmistrza decyzja w sprawie odwołania jest ostateczna,

5) w drugim etapie Komisja dokonuje przesłuchania kandydatów w kolejności alfabetycznej. Drugi etap konkursu może odbyć się w tym samym terminie co pierwszy w przypadku zakwalifikowania wszystkich kandydatów, względnie gdy niedopuszczony kandydat do drugiego etapu złoży na piśmie oświadczenie, że nie będzie wnosił odwołania,

6) kandydaci nie mogą być obecni na posiedzeniu komisji podczas przesłuchiwania innych kandydatów.

§ 6. Postępowanie konkursowe może być przeprowadzane w obecności minimum 2/3 składu Komisji.

§ 7.1. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu następuje niejawna część konkursu, podczas której przeprowadza się tajne głosowanie nad wyborem dyrektora.

2. Komisja głosuje na karcie do głosowania, na której są nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, wyrażając swoją wolę w sposób niżej określony:

- „za" - postawienie przy nazwisku „+"

- „przeciw" - postawienie przy nazwisku znaku „-"

- „wstrzymuje się od głosu" - przekreślenie całej kartki na krzyż „X"

3. Członek Komisji może poprzeć tylko jednego kandydata.

4. Każdy inny sposób głosowania uważa się za nieważny.

5. Karty do głosowania winny być (przed głosowaniem) opieczętowane pieczęcią Burmistrza i przez niego zaparafowane.

6. Karty przedarte na dwie lub więcej części oraz uszkodzone nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

7. Głosowanie odbywa się również gdy do drugiego etapu konkursu dopuszczony zostanie tylko jeden kandydat.

8. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie członkom Komisji oddanych kart do głosowania.

9. Po przeprowadzeniu głosowania sporządza się protokół.

§ 8.1. Za wybranego uznaje się kandydata, który w wyniku głosowania uzyskał ponad 50% głosów „za"

2. Gdy głosowanie odbywa się na kilku kandydatów, z których żaden nie otrzymał wymaganej większości, przeprowadza się powtórne głosowanie na kandydata, który uzyskał największą ilość głosów lub kandydatów, którzy uzyskali największą ilość równych głosów .

3. Jeżeli w wyniku powtórnego głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

§ 9. l. Dokumentację konkursu stanowią:

- złożone podania (oferty) wraz z załącznikami,

- podpisany przez Komisję protokół z przebiegu konkursu

- zestawienie wyników głosowania wraz z kartami.

2. Wyniki konkursu z pełną dokumentacją Przewodniczący Komisji przekazuje Burmistrzowi.

§ 10. Przebieg prac Komisji jest tajny w części dotyczącej samego głosowania. Komisja obraduje bez udziału kandydatów i innych osób.

§11. Konkurs może być unieważniony, jeżeli został naruszony Regulamin Konkursu lub po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przesłanki uniemożliwiające zatrudnienie kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.

§ 12. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania Dyrektora MOK. Organizator konkursu może również rozwiązać Komisję w czasie zaistnienia okoliczności o których mowa w § 8 pkt 3 lub § 11.

§13. Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stanowienia Regulaminu Konkursu rozstrzyga Burmistrz.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-07-2004 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2004 13:14