herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie nr 14/2004w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie nr 14/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 11 marca 2004r

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.3 ust.2 pkt. l ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.l591 z póz. zm.) i art.35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 nr 46, poz.543 z póz. zm.) zarządzam co następuje:

§ l. Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości z zasobu Gminy Moryń:

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia wm2

Nr Księgi wieczystej

Położenie nieruchomości

nieruchomości

Cena lokalu i gruntu

l.

2.

149/24

133

680

2000

35329

49782

41118

Klępicz

Stare

Objezierze

Lokal

mieszkalny o

pow.44,35

m2udział w

gruncie

25/100

sprzedaż na

rzecz najemcy

Budynek

mieszkalny o

pow.57,07 m2

budynek

gospodarczy o

pow. 35,20

m2 i działka

sprzedaż na

rzecz najemcy

5.419,-

213,-

16.831,-

1.056,-

3.570,-

§ 2. Osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. l pkt. l i 2 w/w ustawy winni złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu. Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości wiąże w trybie bezprzetargowym do 31 marca 2005 r.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku do spraw gospodarki gruntami, nieruchomościami rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Termin wywieszenia wykazu.. 01 kwietnia 2004r

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-07-2004 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 11:54