herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 15/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 15/2004

                                                 BURMISTRZA MORYNIA

                                               Z D N I A 12 marca 2004r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

L.p

Nr nierucho-mości

Pow.

[m2]

Nr

KW

Położenie

[obręb]

Opis

nieruchomości

Rodzaj zbycia i cel umowy

Wysokość czynszu

Uwagi

1.

Część dz.

nr 25

370m2

33098

Obręb 3

Działka nie zabudowana

Dzierżawa na okres do lat trzech z przeznaczeniem pod uprawę warzyw

Stawka rocznego czynszu 716,10 zł/ha plus obowiązujący podatekVat

( 22%)

2.

Część działki

nr 1/5

18m2

44416

Obręb 3 miasta

Moryń

Działka zabudowana

budynkiem mieszkalnymi

i budynkami gospodarczymi

Dzierżawa działki na okres 1 roku pod ustawienie garażu blaszanego

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego 2,46 zł/m2

plus obowiązujący podatek Vat ( 22%)

Oprócz czynszu dzierżawnego i podatku Vat Dzierżawcy będą ponosić opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 12-03-2004 r. do 02-04-2004r .

                                                                                                  Burmistrz Morynia

                                                                                                   mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-07-2004 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 12:44