herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16/2004

                                                    BURMISTRZA MORYNIA

                                                        Z D N I A 12 marca 2004r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

L.p

Nr nieru-

chomości

Pow.

w ha

Nr

KW

Położenie

[obręb]

Opis

Nieruchomo-ści

Rodzaj zbycia

i wartość działki wg

wyceny

Uwagi

1.

188/17

10,4680

51158

Obręb

Stare Objezierze

Działka nie zabudowana, nie uzbrojona, dostęp do drogi dobry, droga utwardzona częściowo płytami jombo

i brukiem, działka znajduje się w pobliżu żwirowni kruszyw, zbiornika wodnego

i lasu.Kształt działki nierównomierny,

wg ewidencji gruntów jest to RIIIb-1,0457ha;

IVa-2,2580ha, RIVb-4,4793ha;

RV-1,7613ha,

RVI-0,9237ha.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest

w części na tereny występowania surowców mineralnych, w części na tereny rolne.

Sprzedaż

68.042,00

Oprócz czynszu dzierżawnego i podatku Vat Dzierżawcy będą ponosić opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres

21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji

w Moryniu, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 12-03-2004r. do 02-04-2004r .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-07-2004 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 12:47