herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie nr 21/2004w sprawie powołania Gninnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i określenia jego składu


Zarządzenie nr 21/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 8 kwietnia 2004r

w sprawie powołania Gninnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i określenia jego składu

Na podstawie art.12 ust. l ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r o stanie klęski żywiołowej  /Dz.U.Nr 62,poz.558/ oraz § 3 ust. l rozporządzenia Rady Ministów z dnia 3 grudnia 2002r  w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu  reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjono wania /Dz.U.Nr 215,poz.l818/ zarządzam co następuje:

§ 1.1. Tworzy się Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego zwany dalej „zespołem" w następującym składzie:

a/ Szef zespołu - Burmistrz Morynia,

b/ Zastępca szefa - Sekretarz Gminy

c/ grupa robocza o charakterze stałym,

d/ grupa robocza o charakterze czasowym,

§ l .2 W skład grupy roboczej o charakterze stałym wchodzą:

a/ grupa planowania cywilnego w składzie:

- Sekretarz Gminy,

- Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej,

- Inspektor ds. gospodarki ziemią i ochrony środowiska,

b/ grupa monitorowania, prognoz i analiz w składzie:

- Komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych gminy,

- Inspektor ds. obywatelskich,

- Inspektor ds. infrastruktury przestrzennej i budownictwa,

- Informatyk,

§ l.3 .W skład grupy roboczej o charakterze czasowym wchodzą:

a/ grupa operacji i organizacji działań w składzie;

- Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej,

- Komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych ,

- Sołtysi gminy,

- Komendant Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego,

b/ grupa zabezpieczenia logistycznego w składzie:

- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

- Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Moryniu,

- Dyrektorzy Szkół,

c/ grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno- bytowej w składzie:

- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Komendant Drużyny Sanitarnej Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego,

- Kierownik Niepublicznego ZOZ w Moryniu,

§ 2. W sytuacji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, grupy robocze o chakraterze stałym i czasowym pracują w trybie pracy zmianowej i zapewniają pracę ciągłą zespołu,

§ 3. Miejscem pracy Zespołu jest Urząd Miejski w Moryniu.W przypadkuniemożności użytkowania pomieszczeń Urzędu Miejskiego, pomieszczenia zastępcze wyznacza się w Miejskim Domu Kultury w Moryniu.

§. 4. Za koordynację i pracę grup roboczych odpowiada bezpośrednio zca szefa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

§ 5. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewni Urząd Miejski w Moryniu,

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2000 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 21 lutego 2000 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Reagowania Kryzysowego na terenie miasta i gminy Moryń,

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 10:38