herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 22/2004w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo Rekreacyjnego pn. „Jarmark Moryński 2004 „ .

Zarządzenie Nr 22/2004 BurmistrzaMorynia z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo Rekreacyjnego pn. „Jarmark Moryński 2004 .

Na podstawie art.7 ust. l pkt 10 oraz art.l l a ust. l pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984 , Nr 153 , poz.1271. Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 / zarządzam, co następuje :

§ l. Do organizacji Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego pn. „Jarmark Moryński 2004 " organizowanego w dniach 6-8 sierpnia 2004r. powołuję Komitet Organizacyjny w składzie :

1. Jan Maranda - Przewodniczący

2. Barbara Ignaczak - Dyrektor Festiwalu

3. Henryk Janicki - członek

4. Henryk Kaczmar - członek

5. Adam Nowiński - członek

6. Aneta Dziedzic - członek

7. Józef Piątek - członek

8. Bogusław Pietrzak - członek

9. Jan Prus - członek

10. Tadeusz Regulski - członek

11. Katarzyna Wiśniewska - członek

§ 2. l. Koordynację spraw związanych z Festiwalem powierza sięPrzewodniczącemu Festiwalu.

2. Przygotowanie organizacyjne i techniczne Festiwalu powierza się   Dyrektorowi Festiwalu.

3. Rozliczenie finansowe Festiwalu powierza się Dyrektorowi Festiwalu .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komitetu oraz Dyrektorowi Festiwalu.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 10/2004 Burmistrza Morynia z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo Rekreacyjnego pn „Jarmark Moryński 2004" .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 10:42