herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Z arzadzenie Nr /26/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy


Zarządzenie nr /26/2004

                                                                 Burmistrza Morynia

                                                                z dnia 19-04-2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

L.p

Nr nierucho-mości

Pow.

[m2]

Nr

KW

Położenie

[obręb]

Opis

nieruchomości

Rodzaj zbycia i cel umowy

Wysokość czynszu

Uwagi

1.

Część działki

nr 107/25

udz.694/1000

659

36228

Witnica

Nieruchomo-ść zabudo-wana dwoma budynkami gospodarczymi.

Dzierżawie podlegają następujące pow. 1.w budynku 17,9525m2 w gruncie- 110,053m2 2.w budynku 33,0025m2 w gruncie- 202,313m2 3.w budynku 23,65m2 w gruncie- 144,98m2

 

 

Dzierża-wa na okres do 3 lat .

1. Za pkt..1

w kol.6 21,35 zł miesię-cznie plus podatek Vat

2. za pkt2.w kol.6

5,35 zł miesię-cznie plus podatek

VAT

3.za pkt 3

w kol.6

28,12 zł

miesię-cznie plus

podatek Vat

W przypa-

dku ogło-

szenia przetargu

czynsz może ulec zmianie

Oprócz czynszu dzierżawnego i podatku Vat Dzierżawcy będą ponosić opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres

21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji

w Moryniu, sołectwie winnica, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 20-04-2004r. do 10-05-2004r.

                                                                                          Burmistrz Morynia

                                                                                         mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 10:47