herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 29/2004w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Moryń


Zarządzenie Nr 29/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 23 kwietnia 2004r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Moryń.

Działając na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 62, poz. 1568) zarządzam co następuje:

§ l. Powołuję Zespół Zadaniowy ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Moryń, w składzie:

Imię i Nazwisko

Reprezentowana instytucja

Jerzy Choroszewicz - Przewodniczący

Danuta Słobodzian

Regina Prus

Elżbieta Grygorcewicz

Wiesława Rawicka

Marek Kurjata

Julita Miecznikowska

Ewa Kopczyńska

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Urząd Miejski

Urząd Miejski

Urząd Miejski

Urząd Miejski

Urząd Miejski

Kierownik ROO

§ 2. Do zadań członków zespołów należy opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego gminy Moryń wg Struktury dokumentu określonej w Uzupełnieniu ZPORR. Struktura Planu Rozwoju Lokalnego stanowi załącznik Nr l do Zarządzenia.

§ 3. l. Koordynatorem prac Zespołów opracowujących Plan Rozwoju Lokalnego gminyMoryń jest Marek Kurjata.

2. Koordynator czuwa nad prawidłowym działaniem zespołu i określa tryb pracy. Jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru na którym będą realizowane projekty (obszar kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy strukturalnych).

3. Zobowiązuję członków Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego gminy Moryń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Załącznik Nr l

do Zarządzenia Nr /2004

Burmistrza Morynia

z dnia 23 kwietnia 2004r

Struktura Dokumentu

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Określenie obszaru realizacji planu na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej - 2007-2013

II AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

l) analiza

a) położenie, powierzchnia, ludność,

b) środowisko przyrodnicze,

c) turystyka,

d) zagospodarowanie przestrzenne:

- uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

- infrastruktura techniczna: (np. stan systemu komunikacji, infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami)

- własność nieruchomości

- stan obiektów dziedzictwa kulturowego

- identyfikacja problemów

e) gospodarka

- głównie pracodawcy/struktura i trendy

- struktura podstawowych branż na trenie gminy/powiatu - trendy

- ilość osób zatrudnionych w danych sektorach - struktura - trendy

- identyfikacja problemów

f) sfera społeczna

- sytuacja demograficzna i społeczna terenu, w tym wielkość populacji, jej wiek,

poziom wykształcenia i jego specyfika, wielkość populacji w wieku produkcyjnym oraz poziom bezrobocia

- warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa

- określenie grup społecznych wymagających wsparcia

- rynek pracy,

- identyfikacja problemów

III ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA DANYM OBSZARZE

l) Lista zadań obejmujących:

zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

- zmiany w sposobie użytkowania terenu

- rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

• poprawę stanu środowiska naturalnego

• poprawę stanu środowiska kulturowego

• poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania,

2). Opracowanie listy zadań, do zrealizowania wynikających z pkt 1.2 i 11.1 według hierarchii ważności.

IV . REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Podział na projekty i/lub zadania inwestycyjne,

a) Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006;

w układzie: nazwa planowanego działania, określenie kryteriów kolejności realizacji,

zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego, etapy działania wraz z

przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji, oczekiwane rezultaty. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, nakłady do poniesienia

b) Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w następnych latach - projekty

długoterminowe w układzie : nazwa planowanego działania, określenie kryteriów kolejności realizacji, zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego etapy działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji, oczekiwane rezultaty, Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, przewidywane nakłady do poniesienia

V. POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 - 2006 (OBLIGATORYJNIE) I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA (FAKULTATYWNIE)

Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2004 -2006

• Budżet JST,

• Budżet państwa,

• Środki prywatne,

• Środki UE,

• Inne.

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1) System monitorowania planu rozwoju lokalnego,

2) Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego,

3) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

4) Public Relations planu rozwoju lokalnego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 10:56