herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 32 /2004w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 32 /2004

Burmistrza Morynia

z dnia 07 maja 2004

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.3 ust.2 pkt. l ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.l591 z poz. zm.) i art.35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 nr 46, poz.543 z póz. zm.) zarządzam co następuje:

§ l. Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości z zasobu Gminy Moryń:

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia w m2

Numer Księgi wieczystej

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena lokalu i gruntu

l.

86

3.800

4097

Stare Objezierze

Budynek mieszkalny zabudowania gospodarcze i działka gruntu

14.822 1.944 7.093

2.

181

225

25818

obręb 3 miasta Moryń

Działka przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej już działki budowlanej

2.382

3.

188

441

35411

obręb 3 miasta Moryń

Sprzedaż wieczystego użytkowani a j ej wieczystemu użytkownikowi

14.482

§ 2. Osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. l pkt. l i 2 w/w ustawy winni złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu. Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości wiąże w trybie bezprzetargowym do 31 marca 2005 r.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku do spraw gospodarki gruntami, nieruchomościami rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Termin wywieszenia wykazu 27 maja 2004

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 11:01