herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE nr 33/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia.


ZARZĄDZENIE nr 33/2004

Burmistrza Morynia

Z dnia 10 maja 2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.l ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póz. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam do sprzedaży i użyczenia nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

L.p

Nr nieru- chomo ści

Pow. w m2

Nr KW

Położenie [obręb]

Opis Nieruchomości

Rodzaj zbycia i wartość działki wg wyceny

Uwagi

1.

2.

3.

4.

311/2

311/3

135

204/3

2477

2105

357

2672

37289

37289

25847

39405

Obręb

2 miasta Moryń

Obręb 2 miasta Moryń

Obręb 3 miasta Moryń

Obręb 3 miasta

Moryń

Działka nie zabudowana, nie

uzbrojona, usytuowana przy ulicy Piaskowej w Moryniu, dostęp do drogi dobry, droga utwardzona. Kształt działki nierównomierny, uzbrojenie ( woda, kanalizacja) w ulicy Piaskowej. W oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu działka przeznaczona jest pod zabudowę usługowo- mieszkaniową usługi nieuciążliwe).

jak w poz. nr l,kol.6

Działka niezabudowana położona w centrum miasta,usytuowana u zbiegu

ulic Rynkowej i Żeromskiego

w Moryniu, , uzbrojenie pełne w ulicy, ogrodzona, kształt działki regularny, dojazd bezpośredni z drogi

utwardzonej .Studium Uwarunkowań

przewiduje dla w/w działki dominującą funkcję mieszkaniową

i usługi

Działka znajduje się w centrum Morynia, przy ul. Chopina, wzdłuż

murów obronnych miasta. Kształt

działki nieregularny, dojazd do działki

z drogi utwardzonej, uzbrojenie pełne

w ulicy. Nieruchomość ogrodzona.

Obecnie użytkowana jako ogródki

działkowe. W studium Uwarunkowań

przeznaczona pod funkcją

mieszkaniowo-usługową

Sprzedaż

36 436,00

30 964,00

11 723,00

41 549,00

-2-

5.

139/1

216

18968

Dolsko

Działka zabudowana budynkiem, w którym znajduje się świetlica

wiejska oraz lokal użytkowy o pow.

20m2.

Lokal użytkowy na prowadzenie

działalności handlowej oddaje się

w użyczenie na okres do 3 lat.

Świetlicą wiejską będzie się

nieodpłatnie opiekował biorący

w użyczenie lokal użytkowy.

Koszty związane z eksploatacja lokalu

(pobór energii, wody, usuwanie

nieczystości stałych i płynnych,

telefon, podatek od nieruchomości

itp.) ponosi biorący w użyczenie lokal

użytkowy.

nieodpłatnie

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od l l-05-2004r. do 31-05-2004r .

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 11:33