herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 34/2004w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu


Zarządzenie Nr 34/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 14 maja 2004 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr ll3, poz.984, Nr 153.poz.l271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr80,poz.717 i Nr 162,poz.1568),Burmistrz Morynia zarządza co następuje:

§ l. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Moryniu przyjętym uchwałą Nr XXVIII/259/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 marca 1997r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu zmienionego uchwałą Nr XXXII/315/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 sierpnia 1997r. w sprawie zmian w obsłudze administracyjnej szkół podstawowych w Gminie Moryń .uchwałą Nr XIV/141/99 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 października 1999r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu uchwałą Nr XXIII/227/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 grudnia 2000r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu i zarządzeniem Nr 69/2003 Burmistrza Morynia z dnia 26 września 2003r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu wprowadzam następujące zmiany :

l) § 18 otrzymuje brzmienie :

„Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :

l/Prowadzenie spraw cywilnych zgodnie z prawem o aktach Stanu Cywilnego.

2/Wydawanie dowodów osobistych.

3/Prowadzenie ewidencji ludności i spraw związanych z obowiązkiem meldunkowym.

4/Prowadzenie rejestru poborowych oraz spraw wojskowych w zakresie spełniania obowiązku służby wojskowej.

5/Udzielanie zezwoleń nadzorowanie zbiórek publicznych.

6/Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych /ubezpieczenia, karty kierowców badania, inwentaryzacja mienia, rozliczenia paliwa, udział w akcjach, realizacja budżetu/.

7/Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

8/Przygotowywanie wyborów w zakresie aktualizacji spisów.

9/Rejestracja i prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

10/Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych

11/Przygotowywanie projektów uchwał i decyzji w zakresie prowadzonych spraw.

12/Wykonywanie zadań objętych ustawą z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 34, poz.198 z późn. zm./

13/Prowadzenie kancelarii tajnej.

14/Współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi w celu konsultowania pożądanych kierunków rozwoju Gminy oraz metod sposobu ich realizacji.

15/Podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia.

16/Gromadzenie i udostępnianie zasobów informacyjnych dla potrzeb rozwoju gospodarczego.

17/Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących ją na zewnątrz a w szczególności :

a)prowadzenie zbioru informacji statystycznych o Gminie,

b)opracowywanie, aktualizowanie i promowanie oferty gospodarczej i turystycznej Gminy,

c/inicjowanie i współuczestnictwo w organizacji wystaw, targów i giełd ,

d/koordynacja spraw związanych ze współpracą z zagranicą,

e/współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

18/Aktualizacja strony internetowej .

19/Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

20/Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pomocowych z zewnątrz na realizację zadań Gminy."

2)Skreśla się § 25.

3)Dotychczasowe paragrafy 26 - 32 oznacza się odpowiednio j ako paragrafy 25- 31.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2004r.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 11:38